TaniaPolisa.com - najtańsze polisy OC i AC
Porady 01.02.2024

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej – jak je poprawnie napisać? Sprawdź, jak wygląda wzór oświadczenia o zdarzeniu drogowym!

image

Wystarczy ułamek sekundy, chwila nieuwagi, aby doprowadzić do stłuczki. Kolizja może doprowadzić do znacznych strat i uszkodzenia samochodu innego uczestnika ruchu drogowego, a te może pokryć ubezpieczenie OC sprawcy. Aby jednak było to możliwe, konieczne jest spisanie oświadczenia sprawcy kolizji drogowej. Przyspieszy to proces likwidacji szkody, a także ułatwi pracę ubezpieczycielowi. Jak sporządzić taki dokument? Czy wszystkie koszty poniesione przez poszkodowanego pokryje ubezpieczyciel sprawcy?


Sprawca kolizji drogowej podpisuje oświadczenie

Z tego artykułu dowiesz się:

JAKA JEST RÓŻNICA POMIĘDZY KOLIZJĄ A WYPADKIEM?

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU WYPADKU LUB KOLIZJI NA PARKINGU ALBO DRODZE?

OŚWIADCZENIE SPRAWCY KOLIZJI DROGOWEJ - CO WARTO WIEDZIEĆ?

JAK SPISAĆ OŚWIADCZENIE SPRAWCY SZKODY?

CO MUSI ZAWIERAĆ WZÓR OŚWIADCZENIA O KOLIZJI? CO MUSI ZNALEŹĆ SIĘ W OŚWIADCZENIU TEGO TYPU?

Kiedy oświadczenie o zdarzeniu drogowym to zbyt mało dla ubezpieczyciela i do wypłaty świadczenia z OC?

ZDARZYŁ SIĘ WYPADEK? NIE WYSTARCZY PODPISAĆ OŚWIADCZENIA. SPRAWDŹ, CZY TRZEBA WZYWAĆ POLICJĘ. NIE CZEKAJ ZE ZGŁOSZENIEM SZKODY Z UBEZPIECZENIA.

CO ZROBIĆ PO ZDARZENIU - PAMIĘTAJ O ZABEZPIECZENIU MIEJSCA ZDARZENIA

JAKA JEST RÓŻNICA POMIĘDZY KOLIZJĄ A WYPADKIEM?

Pojęcie kolizji na drodze, które respektują zarówno służby mundurowe, organy sądownicze, jak i towarzystwa, mówi, że jest to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, które jest spowodowane przez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w ruchu. Skutkiem kolizji są straty materialne, np. uszkodzenie pojazdu, bagażu, urządzeń drogowych.

Mówi się również o niej i wtedy, gdy uczestnik doznał obrażeń ciała, powodujących naruszenie czynności narządów lub rozstrój zdrowia, który trwa poniżej 7 dni. Kolizja to więc zdarzenie, w którym nie ma osób poszkodowanych – żaden z uczestników nie odniósł ciężkich obrażeń, cięższych niż lekkie rany, zasinienia, otarcia. W przypadku gdy rozstrój zdrowia lub leczenie obrażeń jest dłuższe, to mamy do czynienia z wypadkiem. Będzie on powodował nie tylko uszkodzenia mienia, lecz także szkody osobowe. Ta podlega innym regulacjom, a przede wszystkim odpowiedzialności karnej.


CO ZROBIĆ W PRZYPADKU WYPADKU LUB KOLIZJI NA PARKINGU ALBO DRODZE?

Z racji tego, że kolizja na drodze nie jest przestępstwem, nie ma konieczności wzywania policji, choć możesz to zrobić. Wszystkie formalności mogą załatwić ze sobą uczestnicy zdarzenia na miejscu. Oczywiście jeśli nie mogą dojść do porozumienia, wezwanie funkcjonariuszy staje się koniecznością. Będąc jednak uczestnikiem kolizji drogowej, warto zachować spokój, trzymać emocje na wodzy i dążyć do rozwiązania polubownie. Sprawa jest ułatwiona, jeśli sprawca przyznaje się do winy. W tym przypadku potrzebne będzie także oświadczenie po kolizji.


Jak spisać oświadczenie po kolizji? Najlepiej wcześniej zadbać o to, by wydrukować odpowiedni wzór dokumentu - ubezpieczyciel zapewniający OC czy autocasco pojazdu może umieścić wzór oświadczenia kolizji do pobrania jako dokument w formacie PDF na swojej stronie internetowej. Nie ma przy tym znaczenia, czy będzie to oświadczenie o kolizji na parkingu czy oświadczenie w przypadku kolizji na drodze. Zawsze będzie ono właściwie takie samo. 


OŚWIADCZENIE SPRAWCY KOLIZJI DROGOWEJ - CO WARTO WIEDZIEĆ?

Wspólne oświadczenie sprawcy kolizji drogowej to dokument podpisywany przez strony zdarzenia. Jego celem jest przyznanie się sprawcy do winy oraz wskazanie strat spowodowanych w wyniku szkody. Na wszelki wypadek wzór oświadczenia zawsze warto mieć przy sobie w podróży samochodem. Tego rodzaju dokumenty mogą być dodawane do polisy OC . Jeśli ma się przy sobie taki wzór przyznania się do winy przez sprawcę wypadku, wystarczy go wypełnić i podpisać. Warto dołączyć do niego dokumentację fotograficzną szkód wywołanych przez kolizję. Ułatwi to później dochodzenie zwrotu kosztów likwidacji strat. Jeśli jednak nie masz przy sobie wzoru, to powinieneś wiedzieć, jak napisać oświadczenie o kolizji?


JAK SPISAĆ OŚWIADCZENIE SPRAWCY SZKODY?

Jeśli nie ma się przy sobie gotowego wzoru oświadczenia o kolizji na drodze, to dokument można przygotować samodzielnie. Wystarczy to zrobić na zwykłej kartce, również bez obecności funkcjonariuszy policji. Ważne jest jednak, aby w dokumencie zaświadczającym o szkodzie zawrzeć wszystkie niezbędne informacje, które będą kluczowe przy jej likwidacji,. Jak powinno wyglądać oświadczenie o kolizji? 


Ubezpieczenie sprawcy pokrywa jedynie szkody wyrządzone poszkodowanym. Natomiast tylko AC pozwoli na sfinansowanie naprawy Twojego pojazdu, jeśli to Ty odpowiadasz za zdarzenie. Ile kosztuje taka ochrona? Wykorzystaj kalkulator autocasco do obliczenia składki.


Warto spisać oświadczenie sprawcy kolizji drogowej zawsze wtedy, gdy pojawiły się szkody w mieniu czy ryzyko wystąpienia szkód osobowych. Nie zapomnij zawrzeć w nim opisu zdarzenia. Oświadczenie o szkodzie ułatwi dochodzenie odszkodowania. 


CO MUSI ZAWIERAĆ WZÓR OŚWIADCZENIA O KOLIZJI? CO MUSI ZNALEŹĆ SIĘ W OŚWIADCZENIU TEGO TYPU?

Dokument powinien zawierać następujące dane dotyczące:


Kierowców oraz właścicieli pojazdów - konieczne jest wskazanie wszystkich uczestników zdarzenia, a także wpisanie danych kontaktowych. Dodatkowo niezbędne jest podanie danych personalnych (imię, nazwisko, adres zamieszkania i dane kontaktowe), czyli imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu zamieszkania. Część z nich widnieje na blankiecie prawa jazdy.

Pojazdów – równie istotne są informacje o autach biorących udział w stłuczce: należy podać numery rejestracyjne, VIN, markę, model i typ samochodu każdego z kierowców.

Polisy OC - dokument zaświadczający o okolicznościach kolizji powinien zawierać numer polisy OC, nazwę ubezpieczyciela. Pozwoli to zweryfikować, czy w tym czasie sprawca faktycznie był objęty ubezpieczeniem komunikacyjnym.

Miejsca i czasu zdarzenia, czyli dokładną datę (dzień, godzina) oraz miejsce (ulica, współrzędne z nawigacji, punkty orientacyjne w postaci oznaczeń na słupkach pikietażowych). Konieczne jest również opisanie okoliczności oraz wskazanie, do których znaków (przepisów) nie stosował się sprawca.

Szkód – oświadczenie o zdarzeniu drogowym obowiązkowo musi zawierać dokładny opis zakresu i stopnia szkód zniszczonego pojazdu, bagażu, okolicy. Najlepiej do dokumentu dołączyć rysunki pomocnicze lub wykonane telefonem zdjęcia. Jeśli samochód jest wyposażony w kamerę, może to być film obrazujący zdarzenie. W przypadku opisu zakresu uszkodzeń np. bagażu, w oświadczeniu o kolizji należy wskazać nie tylko stopień ich zniszczenia, lecz także orientacyjną wartość.

Świadków zdarzenia – w przypadku gdy kolizję widziały osoby postronne, to ich personalia i dane teleadresowe trzeba uwzględnić w protokole. Zeznania te będą ważnym elementem potwierdzającym winę sprawcy. Towarzystwo może się do nich zwrócić w przypadku jakichkolwiek niejasności. Należy pamiętać, że świadkowie zdarzenia również muszą się podpisać na oświadczeniu sprawcy.

Kiedy oświadczenie o kolizji jest nieważne? Nie chodzi tu o jakąś konkretną treść, ale to, co powinno zawierać wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Muszą się w nim znaleźć czytelne podpisy uczestników - sprawcy i poszkodowanego – ich brak oznacza, że dokument jest nieważny.


KIEDY OŚWIADCZENIE O ZDARZENIU DROGOWYM TO ZBYT MAŁO DLA UBEZPIECZYCIELA I DO WYPŁATY ŚWIADCZENIA Z OC?

W przypadku braku porozumienia co do winnego zdarzenia niemożliwe jest podpisanie stosownego dokumentu. W takich sytuacjach konieczne jest wezwanie policji, która ustali okoliczności kolizji. Funkcjonariuszy należy również wezwać, gdy sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, zachodzi podejrzenie, że uczestnik jest pod wpływem substancji odurzających (narkotyki, alkohol, silne leki), występują wątpliwości co do autentyczności dokumentów przedstawionych przez uczestnika kolizji, ktoś został ranny.


ZDARZYŁ SIĘ WYPADEK? NIE WYSTARCZY PODPISAĆ OŚWIADCZENIA. SPRAWDŹ, CZY TRZEBA WZYWAĆ POLICJĘ. NIE CZEKAJ ZE ZGŁOSZENIEM SZKODY Z UBEZPIECZENIA.

Oświadczenie szkody OC nie jest wystarczające, jeśli dojdzie do wypadku drogowego. Polskie prawo nie dopuszcza, aby winę wówczas ustalali sami uczestnicy. Nie wystarczy spisać oświadczenia sprawcy kolizji samochodowej. W sytuacji, gdy dojdzie do wypadku, obowiązkiem jest wezwanie policji. To ona ustala szczegóły zdarzenia i prowadzi dochodzenie mające ustalić winnego. 


CO ZROBIĆ PO ZDARZENIU - PAMIĘTAJ O ZABEZPIECZENIU MIEJSCA ZDARZENIA

Jeśli uczestniczyłeś w kolizji, pamiętaj o swoich obowiązkach wynikających z przepisów prawa o ruchu drogowym. Powinieneś usunąć samochody z drogi – w miarę możliwości przestawiając je w ten sposób, by nie utrudniały ruchu innym pojazdom. W przypadku gdy brakuje przestrzeni do przestawienia pojazdu, Twoim obowiązkiem będzie włączenie świateł awaryjnych i ustawienie trójkąta ostrzegawczego w odpowiedniej odległości od miejsca zdarzenia. Będzie to dystans:


100 metrów od miejsca kolizji lub wypadku – jeśli do zdarzenia dojdzie na autostradzie lub na drodze ekspresowej,

30-50 metrów od miejsca zdarzenia – jeśli dojdzie do niego na pozostałych drogach, ale wciąż poza terenem zabudowanym,

nie wyżej niż 1 metr nad ziemią, bezpośrednio przy lub na samochodzie – na terenie zabudowanym.

Musisz ponadto wiedzieć, że zabronione jest zmienianie położenia pojazdów, nawet wtedy, gdy hamują ruch na drodze, jeśli doszło do wypadku. Spowodowanie takiego zdarzenia jest klasyfikowane jako przestępstwo, dlatego auta muszą pozostać na swoich miejscach, w celu określenia później przebiegu zdarzenia przez funkcjonariuszy Policji. Jedyne, co trzeba zrobić w takiej sytuacji, to udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym, a także oznaczyć miejsce wypadku z wykorzystaniem trójkąta ostrzegawczego. Pamiętaj, że obowiązkowym wyposażeniem każdego samochodu jest: trójkąt ostrzegawczy i gaśnica. Zalecane jest również posiadanie apteczki.

TEL. +48 537276239 WhatsApp

https://taniapolisa.com
www.youtube.com/@ocacpolisa
https://www.tiktok.com/@ocacnajtaniej?lang=pl-PL
https://twitter.com/ocactaniapolisa
https://www.facebook.com/OCpolisa/
https://www.instagram.com/ocactaniapolisa/

 

ubezpieczenie samochody, ubezpieczenie oc, tanie OC , najtańsze OC, OC co to, OC kalkulator, taniapolisa, Ubezpieczenie samochodu sprawdzenie, Porównywarka OC, LINK4 sprawdzenie polisy, Rankomat, Autocasco cennik, AC szkoda z własnej winy, Ac co to , ac co to znaczy w aucie, Autocasco czy warto, Autocasco kalkulator, Jak działa autocasco, Ile kosztuje autocasco w PZU, ubezpieczenie oc, jak sprawdzić, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, OC, kalkulator, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, najtańsze oc/ac ranking, Najtańsze OC 2023, Najtańsze OC 2024, Porównywarka OC, Porównywarka ubezpieczenia, Kalkulator OC, HDI ubezpieczenia, Sposoby na tanie OC, zniżki oc, jak sprawdzić, Zniżki OC tabela, Zniżki OC -- jak są naliczane, Po jakim czasie zniżki OC przechodzą na współwłaściciela, Zniżki na ubezpieczenie samochodu wiek, Po jakim czasie przepadają zniżki OC, PZU zniżki OC tabela, Ochrona zniżek OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, Ubezpieczenie samochodu, Porównywarka OC, Mubi ubezpieczenia, Porównywarka ubezpieczeń, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Sposoby na tanie OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, Rankomat moje polisy, jaka najlepsza porównywarka oc?, LINK4, sprawdzenie polisy, Ubezpieczenie OC, najtańsze oc/ac ranking, Mubi PL, Sposoby na tanie OC, Porównywarka OC, ubezpieczenie oc, jak sprawdzić, Mubi, Oc samochodu, OC samochód ciężarowy powyżej 3 5 tony Forum, Ile kosztuje ubezpieczenie ciężarówki, Ubezpieczenie ciągnika siodłowego, Ubezpieczenie naczepy ciężarowej cena, Ubezpieczenie OCP do 3 5t cena, Kalkulator OC AC, Porównywarka ubezpieczeń, LINK4, OC motocykl kalkulator, Ile kosztuje ubezpieczenie motocykla, Najtańsze ubezpieczenie motocykla Forum, UNIQA ubezpieczenie motocykla, Warta ubezpieczenie motocykla, Ubezpieczenie motocykla AC, Rankomat motocykl, Ile kosztuje ubezpieczenie motocykla 125,  HDI ubezpieczenia, Mubi PL, Sprawdź ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, PZU ubezpieczenie samochodu, Kalkulator ubezpieczenia samochodu, Ubezpieczenie samochodu OC/AC, NNW, Sprawdzenie OC pojazdu, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, Ubezpieczenie samochodu przez internet, Kalkulator OC, OC online, Jak zapłacić ubezpieczenie samochodu przez internet, tania polisa, tanie oc , kupię oc , kupię ac , najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Porównywarka OC, LINK4 moja polisa, Rankomat moje polisy, Ubezpieczenie samochodu, Sposoby na tanie OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, najtańsze oc/ac ranking #OC #ac #OCkalkulator #tanieooc #najtańszeoc #Ubezpieczeniesamochodusprawdzenie #PorównywarkaOC #sprawdzeniepolisy #Rankomat #Autocascocennik #Autocascokalkulator #Ilekosztujeautocasco #Najtańszeubezpieczenie #PorównywarkaOC #najtańszeubezpieczenieforum #Ilekosztujeubezpieczeniesamochodu #OCkalkulator #najtańszeac #NajtańszeOC2024 #NajtańszeOC2024 #PorównywarkaOC #Porównywarkaubezpieczenia #KalkulatorOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #zniżkioc  #Zniżkiac #PZUzniżkiOC #OchronazniżekOC #OCkalkulator #Autocascocennik #Autocascoczywarto #Autocascokalkulator #IlekosztujeautocascowPZU #NajtańszeubezpieczenieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #octanie #oc najtańsze #actanie #acnajtansze #taniapolisa #tanieubezpieczenie  #ubezpieczenie #mieszkanie #samochód #edukacja #dom #życie #polisa #oszczędność #ekspert #agent #nowysącz #klient #klientnajtańszeubezpieczenieocforum #PorównywarkaOC #LINK4mojapolisa #Rankomatmojepolisy #Ubezpieczeniesamochodu #SposobynatanieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #najtańszeoc/acrankin

 
image

Dodał: Mariusz

01.02.2024
  • Tagi:

  • OC, 
  • AC, 
  • Tanie ubezpieczenia samochodowe, 
  • NNW, 
  • ubezpiecz auto