TaniaPolisa.com - najtańsze polisy OC i AC
Porady 27.01.2024

Amortyzacja samochodu osobowego – jak amortyzować auto firmowe w obecnym roku? Jak wygląda amortyzacja samochodu używanego?

image

Prowadzenie działalności gospodarczej bez samochodu jest bardzo często niemożliwe. Dlatego przedsiębiorcy decydują się na kupno pojazdu na firmę lub wprowadzenie prywatnego auta do ewidencji środków trwałych. Wiąże się to z określonymi formalnościami i możliwością amortyzowania auta. Jednak dla dokonywania odpisów amortyzacyjnych od samochodu osobowego na gruncie prowadzonej działalności gospodarczej niezbędne będzie jego ujęcie w ewidencji środków trwałych. Na czym polega amortyzacja samochodu osobowego? Ile wynosi okres amortyzacji samochodu? Czy wydatki na ubezpieczenie pojazdu również można wliczyć do kosztów uzyskania przychodu i tym samym zmniejszyć wysokość płaconego fiskusowi podatku? Odpowiadamy.


nowe auto

Z tego artykułu dowiesz się:

Czym jest amortyzacja samochodu osobowego?

Jak przedsiębiorca ma amortyzować samochód firmowy?

Leasing a amortyzacja samochodu w 2022 roku

Amortyzacja używanego samochodu

Metoda liniowej amortyzacji

Na czym polega przyspieszona amortyzacja samochodu osobowego w firmie?

Indywidualna metoda amortyzacji pojazdu

Jednorazowa amortyzacja samochodu przedsiębiorcy

Okres amortyzacji auta

Czy umowę ubezpieczenia samochodu również można ująć w kosztach firmy?

CZYM JEST AMORTYZACJA SAMOCHODU OSOBOWEGO?

Amortyzacja to sposób zaliczania do kosztów w przedsiębiorstwie wartości aktywów trwałych, w tym również samochodu osobowego. Polega ona na comiesięcznym uwzględnianiu w kosztach wydatków związanych z zakupem auta, którego wartość przekracza 10 000 zł. Służą do tego tzw. odpisy amortyzacyjne, których wysokość zależy od rodzaju środka trwałego. W przypadku samochodów wysokość rocznych odpisów amortyzacyjnych wynosi od 20 do 40%, w zależności od zastosowanej metody amortyzacji.


Aby samochód osobowy mógł podlegać amortyzacji, musi spełniać definicję środka trwałego. Według art. 22a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych samochód może zostać uznany za niego, jeżeli:


stanowi własność lub współwłasność podatnika, 

został nabyty we własnym zakresie, 

jest kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania,

będzie wykorzystywany przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą,

będzie użytkowany przez podatnika przez minimum rok.

JAK PRZEDSIĘBIORCA MA AMORTYZOWAĆ SAMOCHÓD FIRMOWY?

Księgowanie amortyzacji polega na zaliczeniu w koszty prowadzenia działalności gospodarczej wartości posiadanych środków trwałych, których przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż rok. Najczęściej podlega jej właśnie samochód osobowy, który został wprowadzony do ewidencji środków trwałych firmy.


Amortyzacja stosowana jest dlatego, że wydatki poniesione na samochody firmowe nie mogą stanowić jednorazowego kosztu w momencie zakupu, ale powinny być rozłożone w czasie. Wyjątkiem są samochody, których wartość nie przekracza 10 000 zł - wówczas możliwa jest jednokrotna amortyzacja samochodu osobowego w firmie. Koszt amortyzacji jest ujmowany za jednym razem.


Istnieją też pewne limity. Jeszcze do końca 2018 roku obowiązywało ograniczenie wysokości ujmowanych odpisów amortyzacyjnych w kosztach podatkowych firmy. Kosztem podatkowym nie były wówczas odpisy dotyczące pojazdu w części ustalonej od jego wartości, która przewyższała równowartość 20 000 euro. Kwota ta była przeliczana na złotówki według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia przekazania samochodu do używania. Natomiast od 1 stycznia 2019 roku limit amortyzacji w przypadku nabycia samochodów został znacznie zwiększony. Dotychczas było to tylko 20 000 euro, a obecnie limit uzależniony jest od rodzaju posiadanego przez przedsiębiorcę pojazdu.


Zgodnie z ustawą o podatku od osób fizycznych za koszt podatkowy nie uznaje się odpisów amortyzacyjnych od wartości samochodu przewyższającej równowartość:


225 000 zł - w przypadku samochodów elektrycznych,

150 000 zł - w przypadku pozostałych samochodów.

LEASING A AMORTYZACJA SAMOCHODU W 2022 ROKU

Warto podkreślić, że przedsiębiorca nie będzie dokonywać amortyzacji auta, jeśli jest to samochód w leasingu operacyjnym. Wówczas to leasingodawca jest do tego uprawniony, a okres amortyzacji powinien potrwać co najmniej 3 lata, co stanowi 40 proc. okresu normatywnego. W leasingu finansowym jest inaczej, bo odpisów dokonuje leasingobiorca.


AMORTYZACJA UŻYWANEGO SAMOCHODU

Podstawą amortyzacji jest wskazanie właściwego numeru Klasyfikacji Środków Trwałych. Dla samochodów osobowych jest to KŚT 741. Następnie należy wprowadzić auto do ewidencji środków trwałych. Konieczne jest ustalenie początkowej wartości pojazdu . W przypadku, gdy jesteśmy współwłaścicielem, będzie to kwota proporcjonalna do posiadanego udziału we własności. Przykładowo, jeżeli cena nabycia auta wynosi 100 000 zł, a przedsiębiorca posiada 50% udziałów we własności, to wartość początkową samochodu należy ustalić na 50 000 zł.


Istnieją różne metody amortyzacji samochodu. Najpopularniejsze z nich to:


liniowa amortyzacja,

amortyzacja przyspieszona samochodu,

amortyzacja indywidualna.

METODA LINIOWEJ AMORTYZACJI

W przypadku nowych samochodów osobowych najczęściej można zastosować amortyzację metodą liniową. Wysokość rocznych odpisów ustala się według Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych. Według tego dokumentu podstawowa roczna stawka amortyzacyjna dla aut osobowych wynosi 20%. Oznacza to, że okres dokonywania amortyzacji samochodu w firmie wynosi 5 lat - żeby zamortyzować 100% wartości, potrzeba pięciu lat.


Odpisy amortyzacyjne uwzględnia się w kosztach podatkowych, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym samochód został wprowadzony do ewidencji. Odpisów tych dokonuje się do momentu, gdy nastąpi zrównanie sumy odpisów z wartością pierwotną auta lub samochód zostanie sprzedany bądź zlikwidowany. Metoda liniowa amortyzacji zakłada, że środek ten zużywa się równomiernie w ciągu całego okresu użytkowania.


NA CZYM POLEGA PRZYSPIESZONA AMORTYZACJA SAMOCHODU OSOBOWEGO W FIRMIE?

W niektórych przypadkach ustawodawca dopuszcza także możliwość podwyższenia podstawowej rocznej stawki amortyzacyjnej przez współczynnik nie wyższy niż 1,4. Wówczas najwyższa stawka amortyzacyjna wynosi 28%. W takiej sytuacji okres amortyzacji pojazdu wynosi nie pięć, ale 3 lata i 7 miesięcy. Mówimy wtedy o przyspieszonej amortyzacji liniowej samochodu. Kiedy jest możliwe zastosowanie tej metody? 


Przyspieszona amortyzacja auta w firmie możliwa jest w odniesieniu do aut, które są eksploatowane bardziej intensywnie w porównaniu do warunków przeciętnych lub wymagają szczególnej sprawności technicznej. Przez środki transportu wymagające specjalnej sprawności technicznej rozumie się, m.in. pojazdy, które wykorzystywane są na trzy zmiany, mimo że nie działają ze swej istoty w ruchu ciągłym, pracują w warunkach leśnych, terenowych, pod ziemią lub w innych okolicznościach, powodujących bardziej intensywne zużycie. Brak jest dokładniejszych regulacji prawnych, precyzujących tę kwestię, co może okazać się problematyczne dla podatnika. Przedsiębiorca powinien dokonać we własnym zakresie określenia, czy dane auto jest wykorzystywane rzeczywiście bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych niż inne. Jeśli zachodzą takie okoliczności, może zastosować podwyższone koszty amortyzacyjne od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające takie zmiany


INDYWIDUALNA METODA AMORTYZACJI POJAZDU

Powyższe obliczenia dotyczą amortyzacji nowych samochodów. Metoda indywidualna stosowana jest w przypadku aut z drugiej ręki lub ulepszonych. Indywidualna roczna stawka amortyzacyjna może wynosić 40%, co oznacza, że okres amortyzacji zostaje skrócony do 2,5 roku. To maksymalna wysokość tej stawki.


Samochód może być uznany za używany, jeżeli podatnik wykaże, że pojazd przed nabyciem był wykorzystywany przez poprzedniego właściciela co najmniej przez okres 6 miesięcy. Udowodnienie tego faktu nie jest trudne. Wystarczy przedstawić odpowiednie dokumenty, np. dowód rejestracyjny, kartę pojazdu czy książkę serwisową, z których wynika, że auto było użytkowane przez poprzedniego właściciela przez wspomniany czas. 


O ulepszonym samochodzie mówimy, gdy przed wprowadzeniem do ewidencji podatkowej, użytkownik poniósł na jego ulepszenie wydatki w wysokości co najmniej 20% wartości pierwotnej.


JEDNORAZOWA AMORTYZACJA SAMOCHODU PRZEDSIĘBIORCY

Obowiązujące przepisy wskazują amortyzację dokonywaną za jednym razem, która może znaleźć swoje zastosowanie w odniesieniu do środków zaliczanych do grupy 3-8, ale z wyłączeniem samochodów osobowych. Nie jest to jednak równoznaczne z tym, że nie ma w ogóle możliwości zastosowania jednorazowego odpisu w przypadku samochodów firmowych. Jeśli bowiem wartość początkowa auta nie przekracza 10 000 zł, podatnik ma prawo do zastosowania jednorazowej amortyzacji wynikające z artykułu 22f ustęp 3 ustawy o PIT. Składnik majątku o wartości pierwotnej nieprzekraczającej wspominanej kwoty można wprowadzić bezpośrednio w koszty lub zamortyzować jednorazowo. Należy jeszcze zaznaczyć, że odpis jednorazowy może być dokonany w miesiącu oddania samochodu do używania albo w miesiącu następnym.


OKRES AMORTYZACJI AUTA

Okres amortyzacji rozpoczyna się nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do użytkowania. Amortyzacja auta osobowego kończy się w momencie zrównania wartości odpisów z wartością początkową bądź sprzedaży auta. Czas amortyzacji nie może być krótszy niż 30 miesięcy, czyli 2,5 roku.


CZY UMOWĘ UBEZPIECZENIA SAMOCHODU RÓWNIEŻ MOŻNA UJĄĆ W KOSZTACH FIRMY?

Osoby nabywające samochód na firmę mogą również zastanawiać się, czy w kosztach prowadzonej działalności da się uwzględnić wydatki na ubezpieczenia samochodowe. Zależy to od rodzaju polisy. Co do zasady, do kosztów firmy w całości można zaliczyć składki na ubezpieczenie OC i NNW, a także ubezpieczenie opon, szyb czy assistance. Ile będzie wynosić OC w takim przypadku? Można to sprawdzić za pośrednictwem kalkulatora ubezpieczeniowego.


Natomiast w przypadku ubezpieczenia AC, wartość, jaką można ujmować w kosztach, podlega limitowi. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 47. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli nabywany jest samochód osobowy o wartości powyżej 150 000 zł, wówczas polisa AC podlega ujęciu jedynie w wartości proporcjonalnej do wskazanej kwoty.


Przy czym obowiązuje podobna zasada, jak przy amortyzacji auta. Podatnik, będący współwłaścicielem samochodu, w ciężar kosztów może zaliczyć jedynie wartość składek w wysokości odpowiadającej jego udziałowi we własności auta. Dotyczy to zarówno polis obowiązkowych, jak i dobrowolnych.

TEL. +48 537276239 WhatsApp

https://taniapolisa.com
www.youtube.com/@ocacpolisa
https://www.tiktok.com/@ocacnajtaniej?lang=pl-PL
https://twitter.com/ocactaniapolisa
https://www.facebook.com/OCpolisa/
https://www.instagram.com/ocactaniapolisa/

 

ubezpieczenie samochody, ubezpieczenie oc, tanie OC , najtańsze OC, OC co to, OC kalkulator, taniapolisa, Ubezpieczenie samochodu sprawdzenie, Porównywarka OC, LINK4 sprawdzenie polisy, Rankomat, Autocasco cennik, AC szkoda z własnej winy, Ac co to , ac co to znaczy w aucie, Autocasco czy warto, Autocasco kalkulator, Jak działa autocasco, Ile kosztuje autocasco w PZU, ubezpieczenie oc, jak sprawdzić, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, OC, kalkulator, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, najtańsze oc/ac ranking, Najtańsze OC 2023, Najtańsze OC 2024, Porównywarka OC, Porównywarka ubezpieczenia, Kalkulator OC, HDI ubezpieczenia, Sposoby na tanie OC, zniżki oc, jak sprawdzić, Zniżki OC tabela, Zniżki OC -- jak są naliczane, Po jakim czasie zniżki OC przechodzą na współwłaściciela, Zniżki na ubezpieczenie samochodu wiek, Po jakim czasie przepadają zniżki OC, PZU zniżki OC tabela, Ochrona zniżek OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, Ubezpieczenie samochodu, Porównywarka OC, Mubi ubezpieczenia, Porównywarka ubezpieczeń, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Sposoby na tanie OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, Rankomat moje polisy, jaka najlepsza porównywarka oc?, LINK4, sprawdzenie polisy, Ubezpieczenie OC, najtańsze oc/ac ranking, Mubi PL, Sposoby na tanie OC, Porównywarka OC, ubezpieczenie oc, jak sprawdzić, Mubi, Oc samochodu, OC samochód ciężarowy powyżej 3 5 tony Forum, Ile kosztuje ubezpieczenie ciężarówki, Ubezpieczenie ciągnika siodłowego, Ubezpieczenie naczepy ciężarowej cena, Ubezpieczenie OCP do 3 5t cena, Kalkulator OC AC, Porównywarka ubezpieczeń, LINK4, OC motocykl kalkulator, Ile kosztuje ubezpieczenie motocykla, Najtańsze ubezpieczenie motocykla Forum, UNIQA ubezpieczenie motocykla, Warta ubezpieczenie motocykla, Ubezpieczenie motocykla AC, Rankomat motocykl, Ile kosztuje ubezpieczenie motocykla 125,  HDI ubezpieczenia, Mubi PL, Sprawdź ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, PZU ubezpieczenie samochodu, Kalkulator ubezpieczenia samochodu, Ubezpieczenie samochodu OC/AC, NNW, Sprawdzenie OC pojazdu, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, Ubezpieczenie samochodu przez internet, Kalkulator OC, OC online, Jak zapłacić ubezpieczenie samochodu przez internet, tania polisa, tanie oc , kupię oc , kupię ac , najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Porównywarka OC, LINK4 moja polisa, Rankomat moje polisy, Ubezpieczenie samochodu, Sposoby na tanie OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, najtańsze oc/ac ranking #OC #ac #OCkalkulator #tanieooc #najtańszeoc #Ubezpieczeniesamochodusprawdzenie #PorównywarkaOC #sprawdzeniepolisy #Rankomat #Autocascocennik #Autocascokalkulator #Ilekosztujeautocasco #Najtańszeubezpieczenie #PorównywarkaOC #najtańszeubezpieczenieforum #Ilekosztujeubezpieczeniesamochodu #OCkalkulator #najtańszeac #NajtańszeOC2024 #NajtańszeOC2024 #PorównywarkaOC #Porównywarkaubezpieczenia #KalkulatorOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #zniżkioc  #Zniżkiac #PZUzniżkiOC #OchronazniżekOC #OCkalkulator #Autocascocennik #Autocascoczywarto #Autocascokalkulator #IlekosztujeautocascowPZU #NajtańszeubezpieczenieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #octanie #oc najtańsze #actanie #acnajtansze #taniapolisa #tanieubezpieczenie  #ubezpieczenie #mieszkanie #samochód #edukacja #dom #życie #polisa #oszczędność #ekspert #agent #nowysącz #klient #klientnajtańszeubezpieczenieocforum #PorównywarkaOC #LINK4mojapolisa #Rankomatmojepolisy #Ubezpieczeniesamochodu #SposobynatanieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #najtańszeoc/acranking

image

Dodał: Mariusz

27.01.2024
  • Tagi:

  • OC, 
  • AC, 
  • Tanie ubezpieczenia samochodowe, 
  • NNW, 
  • ubezpiecz auto