TaniaPolisa.com - najtańsze polisy OC i AC

Nasz poradnik

Publikujemy ciekawe porady i nowinki

Porady 27.01.2024

Ubezpieczenie OC – czym jest i jaki jest jego zakres?

image

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, czyli OC, to polisa dostępna w ofercie każdego towarzystwa lub firmy ubezpieczeniowej. Dzięki niemu w przypadku niespodziewanej sytuacji na drodze – stłuczki lub wypadku – zakład ubezpieczeń przejmuje finansową odpowiedzialność za wyrządzone szkody. W efekcie sprawca kolizji nie musi wypłacać odszkodowania z własnej kieszeni, a zamiast niego robi to firma ubezpieczeniowa w ramach ważnej polisy.


Co istotne, ubezpieczenie OC samochodu lub motocykla obejmuje rekompensatę szkód zarówno materialnych, jak i osobowych, które powstały w wyniku udziału w wypadku drogowym. Dodatkowo oferty ubezpieczenia OC są takie same w każdej firmie – ich zakres jest określony ustawowo, a tym samym mogą się różnić jedynie ceną, dodatkowymi rozszerzeniami ochrony lub możliwością wykupienia na przykład pakietu OC+AC.


Zgodnie z prawem (art. 34 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych): Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego lub kierujący nim są zobowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.


Mówiąc prościej, za wyrządzone szkody, o których wspomina art. 34 ustawy, uznaje się uszkodzenia o charakterze rzeczowym albo osobistym, powstałe nie tylko w trakcie udziału w ruchu drogowym. Zakres ubezpieczenia OC obejmuje również szkody wyrządzone w trakcie parkowania, garażowania czy zatrzymania; podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu mechanicznego, a nawet przy rozładunku i załadunku.


Ubezpieczenie OC samochodu i motocykla – wyłączenia odpowiedzialności

Kupując ubezpieczenie OC, należy mieć na uwadze wyłączenia odpowiedzialności, czyli sytuacje, których nie pokrywa ubezpieczenie pojazdu mechanicznego. To okoliczności, za które towarzystwa i firmy ubezpieczeniowe nie ponoszą odpowiedzialności, a tym samym – nie wypłacają odszkodowania. Co w takim razie znalazło się na liście wspomnianych wyłączeń odpowiedzialności? Zgodnie z art. 38 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód powstałych w wyniku:


pożyczenia pojazdu mechanicznego osobie trzeciej (jeśli kierowca zniszczy mienie właściciela samochodu lub motocykla);

skażenia lub zniszczenia środowiska;

utraty gotówki, papierów wartościowych, biżuterii, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych, które były przewożone w pojeździe mechanicznym uczestniczącym w kolizji lub wypadku drogowym;

wypadku komunikacyjnego, w którym biorą udział samochody mające jednego właściciela lub współwłaściciela.

Co więcej, istnieją wyjątkowe sytuacje, w których towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo odmówić odszkodowania gwarantowanego przez ubezpieczenie OC. Są to przede wszystkim szkody powstałe w wyniku umyślnego działania, po spożyciu alkoholu lub pod wpływem środków psychotropowych i odurzających. Dodatkowo odmowy mogą spodziewać się także właściciele samochodu albo motocykla, którzy prowadzili bez uprawnień (brak prawa jazdy) lub nabyli pojazd mechaniczny w wyniku przestępstwa, wymuszenia, rozboju, a nawet kradzieży.


Czy ubezpieczenie OC chroni kierowcę?

Bardzo ważną kwestią w przypadku ubezpieczenia OC jest odpowiedź na pytanie, kto jest chroniony w przypadku kolizji lub wypadku drogowego: kierowca czy posiadacz pojazdu mechanicznego? Jak się okazuje – obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne jest przypisane do konkretnego samochodu albo motocykla.


Określa to art. 35 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych: Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu. Oznacza to, że nawet jeśli to Ty podpisałeś umowę ubezpieczenia OC, a wypadek spowodował Twój kolega, kierując Twoim samochodem, to zostanie wypłacone odszkodowanie.


Suma gwarancyjna OC

Ubezpieczenie komunikacyjne OC, podobnie jak i pozostałe polisy dostępne na rynku, posiadają maksymalną kwotę, do której ubezpieczyciel jest odpowiedzialny finansowo za szkodę powstałą w wyniku użytkowania samochodu. Suma gwarancyjna wynosi aktualnie 5,21 milionów euro za szkody osobowe powstałe w wyniku jednego zdarzenia drogowego, bez względu na liczbę poszkodowanych (z wyjątkiem wyłączeń). Z kolei w przypadku szkód majątkowych, suma gwarancyjna wynosi 1,05 miliona euro i działa na tych samych zasadach. Oczywiście, wspomniane kwoty dotyczą wyłącznie zdarzeń drogowych powstałych na terenie Polski.


Jak to wygląda za granicą? W takich sytuacjach, jeśli szkoda osobowa lub majątkowa powstała w państwach będących sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego, wypłacona maksymalna kwota jest zgodna z sumą gwarancyjną obowiązującą w danym kraju. Jeśli jest ona wyższa niż w Polsce, to poszkodowani mogą otrzymać więcej pieniędzy i odwrotnie – niższa suma gwarantowana oznacza niższą kwotę odszkodowania.


Uwaga! Właściciele pojazdów mechanicznych, którzy wyjeżdżają do krajów nie będących sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego, są zobowiązani do wyrobienia Zielonej Karty. Dokument ten można uzyskać w towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym masz wykupione ubezpieczenie OC. Na liście państw, w których należy mieć Zieloną Kartę znalazły się między innymi: Albania, Białoruś, Izrael, Mołdawia, Rosja, Turcja czy Ukraina.


Kara za brak ubezpieczenia OC

Jak wspomnieliśmy już wcześniej, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, czyli OC, jest obowiązkiem posiadaczy pojazdów mechanicznych, które zostały zarejestrowane. Jak się jednak okazuje – jeśli odpuścisz zakup polisy, to musisz się liczyć z wysokimi karami finansowymi nakładanymi przez UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny). To właśnie ta instytucja zajmuje się sprawdzaniem i egzekwowaniem kar nałożonych na właścicieli, którzy zapomnieli o ubezpieczeniu OC lub świadomie zdecydowali się, aby zignorować obowiązek zakupu polisy.


Jak w praktyce wyglądają kary finansowe? Najbardziej kosztowne konsekwencje ponoszą właściciele, którzy nie mieli ubezpieczenia OC przez dłużej niż 14 dni. Wysokość opłaty jest uzależniona od rodzaju pojazdu. Oznacza to, że:


właściciele samochodów osobowych muszą zapłacić dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto,

właściciele samochodów ciężarowych, autobusów i ciągników, jeśli przez ponad 14 dni nie mają ważnego ubezpieczenia OC, będą zobowiązani uiścić opłatę w wysokości trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto.

Z kolei w przypadku posiadaczy innych pojazdów mechanicznych kara wynosi równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto.


Nie oznacza to, że krótsze okresy bez ubezpieczenia OC nie niosą za sobą konieczności uiszczenia kary finansowej. W tym przypadku kary są niższe i zależą od liczby dni, przez które pojazd nie był objęty ubezpieczeniem. Jeśli nie trwało to dłużej niż 3 dni, to należy zapłacić 20% pełnej opłaty karnej (w zależności od rodzaju pojazdu). Z kolei przerwa w ubezpieczeniu OC trwająca od 4 do 14 dni wiąże się z koniecznością zapłacenia 50% pełnej opłaty karnej.


Czy da się uniknąć kary za brak ubezpieczenia OC?

Owszem, można uniknąć kary finansowej nałożonej w wyniku braku ochrony. Należy zrobić to w ciągu 30 dni od daty odbioru wezwania do zapłaty. Jest to możliwe na przykład w sytuacji, gdy ubezpieczenie OC samochodu lub motocykla było w rzeczywistości wykupione i aktualne, a brak informacji w systemie UFG jest wynikiem błędnej informacji.


Dodatkowo kara może zostać anulowana, jeśli udowodnisz, że ubezpieczenie pojazdu nie było w danym terminie konieczne. Powodem może być na przykład zgłoszona wcześniej kradzież samochodu lub jego sprzedaż. W każdym przypadku należy przedstawić odpowiednią dokumentację. Może być to dowód zgłoszenia sprawy na policję, jeśli doszło rabunku. Z kolei osoby, które sprzedały auto, powinny dostarczyć potwierdzenie, że ubezpieczenie OC było aktualnie w dniu transakcji, oraz umowę lub fakturę, która potwierdzi, że pojazd rzeczywiście zmienił właściciela.


Co jeśli zgubię umowę ubezpieczenia OC?

Jeśli zgubisz umowę ubezpieczenia OC potwierdzającą zakup polisy i w wyniku tego zostanie na Ciebie nałożona kara finansowa za brak ochrony, to możesz odwołać się od decyzji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Jak to zrobić? Wystarczy poprosić podmiot, u którego wykupiłeś ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej o wystawienie ZOPUK. To zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia komunikacyjnego.


Kto sprawdza ważność ubezpieczenia OC samochodu lub motocykla?

Ubezpieczenie auta, w szczególności jego ważność, może być sprawdzona nie tylko przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Zgodnie z prawem mogą to zrobić również organy celne i zajmujące się rejestracją pojazdów, policja, straż graniczna, Inspekcja Ochrony Środowiska, Inspekcja Transportu Drogowego oraz inne organy, którym prawo przyznaje uprawnienia do kontroli ruchu drogowego.


Kiedy należy wykupić ubezpieczenie OC samochodu?

Ubezpieczenie OC samochodu lub motocykla należy wykupić najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego, ale nie później niż w momencie, gdy zostaje on wprowadzony do ruchu drogowego. Określa to art. 29 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Co istotne, dokładny termin jest uzależniony od rodzaju auta. Jak to wygląda w praktyce?


Pojazd używany: ubezpieczenie OC samochodu może zostać przekazane przez sprzedawcę (musi być ono ważne). W przeciwnym razie nabywca ma obowiązek wykupić polisę najpóźniej w dniu podpisania umowy kupna-sprzedaży.

Pojazd zarejestrowany za granicą: w takich sytuacjach niezbędne jest całoroczne ubezpieczenie OC auta (musi ono obowiązywać w Unii Europejskiej) albo ubezpieczenie graniczne lub Zielona Karta. Uwaga! W przypadku pojazdów zarejestrowanych za granicą ubezpieczenie OC musi zostać wykupione jeszcze przed przekroczeniem granicy!

Pojazd nowy (zakup w Polsce): właściciel musi podpisać umowę ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu rejestracji nowego pojazdu.

Pojazd historyczny albo wolnobieżny: w przypadku takich pojazdów zakup ubezpieczenia musi odbyć się jeszcze przed wprowadzeniem ich do ruchu drogowego. Oczywiście, jeśli biorą one udział wyłącznie w określonych przejazdach, na przykład związanych ze zjazdem miłośników takich aut, to ich właściciele mogą zdecydować się na wykupienie polisy krótkoterminowej.

Automatyczne odnowienie ubezpieczenia OC

Ustawodawcy przygotowali udogodnienia dla posiadaczy pojazdów mechanicznych, dzięki którym nie muszą oni pamiętać o corocznym przedłużeniu polisy. To nie tylko wygoda i oszczędność czasu, ale także szansa na uniknięcie wysokich kar finansowych, które grożą za brak ważnej polisy. Automatyczne odnowienie ubezpieczenia na kolejne 12 miesięcy odbywa się w sytuacji, gdy klient nie wypowie umowy OC najpóźniej na jeden dzień przed upływem okresu ochrony. Określa to art. 28 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.


Oczywiście, nie zawsze umowa odnawia się automatycznie. Kiedy ochrona wygasa? Przede wszystkim w przypadku ubezpieczenia krótkoterminowego, którego się nie przedłuża. Zamiast tego należy wykupić nowe ubezpieczenie samochodu. Innym przypadkiem jest przejęcie polisy po poprzednim właścicielu pojazdu – w tej sytuacji również jest konieczny zakup nowej. Jak się okazuje, terminowość w opłacaniu składek ma także wpływ na opcję automatycznego odnowienia umowy. Jeżeli kilkukrotnie nie uiścisz opłaty, to polisa wygaśnie.


Ubezpieczenie OC – od czego zależy wysokość składki?

Każdy kierowca chce mieć niedrogie ubezpieczenie OC. Trzeba jednak mieć świadomość, że towarzystwa ubezpieczeniowe nie stosują jednej uniwersalnej składki. Cena ubezpieczenia uzależniona jest od kilku czynników. Są to między innymi:


wiek kierowcy – młodzi kierowcy i właściciele pojazdów mechanicznych muszą liczyć się z tym, że cena ubezpieczenia będzie wyższa niż w przypadku starszych osób;

doświadczenie kierowcy (liczy się data wydania prawa jazdy) – jeśli brałeś udział w licznych kolizjach, to ubezpieczenie pojazdu będzie droższe niż u osób, które miały wyłącznie bezszkodową jazdę;

miejsce zamieszkania – towarzystwa ubezpieczeniowe oferują tańsze polisy mieszkańcom mniejszych miejscowości, ponieważ ryzyko powstania szkody jest tam niższe niż w dużych miastach;

rocznik pojazdu – starsze pojazdy mają mniejszą wartość, a tym samym ubezpieczenie takiego samochodu jest często o wiele tańsze niż w przypadku nowych aut;

marka i model samochodu – może to być dla wielu osób zaskoczeniem, ale również te parametry są brane pod uwagę przez towarzystwa ubezpieczeniowe, które zazwyczaj oferują lepsze warunki właścicielom Skody niż posiadaczom BMW.

Wysokość składki mogą obniżyć przyznane zniżki za bezszkodową jazdę – zgodnie z tabelą Bonus Malus ustalaną indywidualnie przez każde towarzystwo ubezpieczeniowe.


Podwójne ubezpieczenie OC – co to takiego?

Podwójne ubezpieczenie OC to sytuacja, w której na jeden pojazd mechaniczny są wykupione dwie aktualne polisy. Najczęściej mamy z tym do czynienia w momencie, gdy samochód lub motocykl był kupiony z drugiej ręki, a Ty już kupiłeś nowe ubezpieczenie, podczas gdy ich poprzedni właściciel miał ważne OC. Inną sytuacją jest zmiana ubezpieczyciela, jednak w wyniku niedopełnienia formalności poprzednia polisa uległa automatycznemu przedłużeniu. W takich przypadkach należy natychmiast wypowiedzieć umowę. Należy jednak pamiętać, że może się to wiązać z koniecznością opłacenia dodatkowych należnych składek za trwający do dnia wypowiedzenia okres ochrony.


Ubezpieczenie samochodu o najwyższym priorytecie

Właściciele pojazdów mechanicznych mogą skorzystać z kilku różnych rodzajów ochrony ubezpieczeniowej. Nie ma jednak ważniejszej polisy od ubezpieczenia OC, która oprócz tego, że jest polisą obowiązkową, gwarantuje absolutnie podstawową ochronę. Jeśli spowodujesz nawet najmniejszą kolizję drogową, w wyniku której uszkodzisz pojazd osoby trzeciej, lub co gorsza, doprowadzisz do uszczerbku na zdrowiu u osoby poszkodowanej, brak ważnego ubezpieczenia OC może okazać się dla Ciebie katastrofalny w skutkach.


Wprawdzie w takiej sytuacji sami poszkodowani otrzymają odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, ale po wypłaceniu zasądzonej kwoty, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zwróci się do Ciebie, abyś to Ty pokrył wszystkie koszta. Warto mieć świadomość, że szkody majątkowe i osobowe mogą sięgać kilkudziesięciu lub nawet kilkuset tysięcy złotych – możesz uniknąć konieczności poniesienia tych kosztów, kupując ubezpieczenie OC.


Finansowe konsekwencje spowodowania wypadku bez ważnego ubezpieczenia samochodu zazwyczaj oznaczają zatem nieporównywalnie większy wydatek niż koszt wykupienia samej polisy. Lepiej więc pamiętać o jego wykupieniu, tym bardziej że nawet krótka przerwa w ciągłości polisy wiąże się z koniecznością zapłacenia kary naliczanej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, o której wspominaliśmy już powyżej.


Ubezpieczenie OC a użytkowanie auta

Jeśli użytkujesz pojazd sporadycznie lub nawet wtedy, gdy auto cały czas stoi w garażu, ubezpieczenie samochodu nadal jest koniecznością! Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest obowiązkowe bez względu na sposób użytkowania pojazdu. Dotyczy to tak samo nowych, jak i starszych, a nawet całkowicie niesprawnych aut. Reguluje to Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych.


Jak się jednak okazuje – istnieją pewne wyjątki, w których ubezpieczenie OC nie jest konieczne. Jednym z nich jest sytuacja, w której chcesz wyrejestrować pojazd (na przykład w związku z jego odsprzedażą, zezłomowaniem, kradzieżą lub zniszczeniem). Inną możliwością dostępną na rynku jest krótkoterminowe ubezpieczenie OC samochodu lub motocykla. Takie polisy są przeznaczone dla pojazdów zarejestrowanych czasowo, za granicą, przewożonych na teren Polski bez ważnego OC lub Zielonej Karty.


Z takiego rozwiązania mogą korzystać również właściciele aut wolnobieżnych i historycznych oraz podmioty pośredniczące w kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych. Dodatkowo istnieje także możliwość czasowego wyrejestrowania pojazdu, ale nie jest ona przewidziana dla samochodów osobowych i motocykli. Opcja ta dotyczy wyłącznie autobusów, ciężarówek, naczep, pojazdów specjalnych itp.


Krótkoterminowe ubezpieczenie OC – wszystko, co warto o nim wiedzieć

Warto poświęcić chwilę na rozwinięcie tematu krótkoterminowego OC, o którym wspomnieliśmy powyżej. W przeciwieństwie do standardowej polisy komunikacyjnej takie rozwiązanie trwa przynajmniej 30 dni, jednak krócej niż rok. W cenie ubezpieczenia otrzymujesz dokładnie taki sam zakres ochrony, co w przypadku zwykłej polisy. Decydując się na wykupienie krótkoterminowego OC, należy pamiętać, że nie ulega ono automatycznemu przedłużeniu, a jego zakup jest możliwy wyłącznie w określonych sytuacjach.


Krótkoterminowe ubezpieczenie OC jest przeznaczone dla pojazdów:


Historycznych i zabytkowych, mających więcej niż 25 lub 40 lat, uznanych przez biegłego lub rzeczoznawcę za pojazdy unikatowe.

Wolnobieżnych, czyli koparek, wózków transportowych i widłowych, walców, ciągników (forwarder i skider), kombajnów, kosiarek i innych maszyn rolniczych, których maksymalna prędkość jazdy wynosi do 25 km/h.

Sprowadzonych z zagranicy, które wcześniej były zarejestrowane poza granicami Polski. Krótkoterminowe ubezpieczenie OC samochodu daje nowemu właścicielowi wystarczająco dużo czasu, aby dopełnić wszelkie formalności po zakupie nowego auta i zarejestrowania go w Polsce.

Zarejestrowanych czasowo – dotyczy to pojazdów z charakterystycznymi, czerwonymi tablicami rejestracyjnymi. Z krótkoterminowego OC korzystają w szczególności osoby wywożące samochód za granicę.

Znajdujących się w komisie – takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić na ubezpieczeniu OC dla samochodów czekających na nowego właściciela.

Służących do jazd testowych

Ubezpieczenie OC samochodu a motocykla – czy są jakieś różnice?

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe w przypadku każdego pojazdu mechanicznego – zarówno samochodu, jak i motocykla. Czy w takim razie istnieją jakieś różnice między polisami dedykowanym autom i jednośladom? Zacznijmy od podobieństw. Przede wszystkim zakres ochrony jest identyczny i obejmuje zarówno szkody materialne, jak i osobowe. Dzięki temu nie musisz wypłacać samodzielne odszkodowania – zrobi to za Ciebie towarzystwo ubezpieczeniowe. Podobnie jest w przypadku ciągłości – ubezpieczenie OC motocykla musi trwać od momentu jego zakupu aż do chwili, w której zostanie on sprzedany albo wyrejestrowany. Tak samo wygląda kwestia obliczania składki, którą wylicza się, uwzględniając między innymi model motocykla, wiek i doświadczenie właściciela czy pojemność silnika.


Jak się jednak okazuje – można zauważyć różnicę między polisą wykupioną na samochód a na motocykl. Ubezpieczenie OC dla jednośladu jest przede wszystkim tańsze niż w przypadku aut, ponieważ ryzyko wystąpienia kosztownych szkód jest niższe. Ma na to wpływ również sam silnik motocykla (wynika to z różnicy parametrów) oraz sezonowość jazdy na jednośladzie.


Jednak w przypadku właścicieli motocykli ubezpieczenie OC może okazać się niewystarczające. W takich sytuacjach rekomenduje się dobre, mające szeroki zakres ochrony ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, czyli NNW. Ze względu na potencjalne niebezpieczeństwo na drodze i niższy poziom bezpieczeństwa niż w przypadku samochodów – dodatkowa polisa może okazać się pomocna.


Kalkulator ubezpieczeń OC – sposób na tanią polisę

Rosnące ceny OC spowodowały, że wielu kierowców poszukuje metod pozwalających na obniżenie kosztów. Niektórzy decydują się na przerwanie ochrony ubezpieczeniowej, a co za tym idzie – narażają się na kary finansowe nakładane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). W Wygodnie.pl proponujemy jednak zupełnie inne rozwiązanie, dzięki któremu wybierzesz najlepsze ubezpieczenie samochodu czy motocykla w atrakcyjnej cenie.


Jeśli interesuje Cię najtańsze ubezpieczenie OC, jesteśmy do Twojej dyspozycji. Nasz kalkulator ubezpieczeń OC to praktyczne i wygodne narzędzie, dzięki któremu możesz wiele zyskać. Zestawiając oferty kilku firm ubezpieczeniowych, otrzymujesz dostęp do informacji o najlepszej ofercie na rynku.


Porównywarka ubezpieczeń OC – jak działa?

Porównywarka ubezpieczeń OC jest czymś w rodzaju internetowego kalkulatora, z którego możesz skorzystać z dowolnego miejsca i o dowolnej godzinie. Wykorzystując specjalny algorytm uwzględniający indywidualne zmienne (tj. czynniki wpływające na cenę polisy), jest w stanie oszacować wysokość składki i zaproponować najlepsze ubezpieczenie OC dla Twojego auta, motocykla lub innego pojazdu mechanicznego.


Wystarczy, że poprawnie uzupełnisz formularz, a w kilka minut otrzymasz informację zwrotną dotyczącą obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego. Nie musisz nic przeliczać, a jedynie wybrać najkorzystniejszą ofertę, jaką poda Ci porównywarka OC. To takie proste!


Porównywarka OC – sprawdź, ile zaoszczędzisz

Jeśli nie lubisz przepłacać, znajdujesz się we właściwym miejscu. Kalkulator ubezpieczeń OC pozwoli porównać dostępne oferty, dzięki którym możesz zaoszczędzić co najmniej kilkaset złotych. Pamiętaj, że zakres polisy OC jest identyczny dla każdej firmy ubezpieczeniowej, podobnie jak maksymalne sumy gwarancyjne. Dlatego możesz mieć pewność, że nawet najtańsze ubezpieczenie samochodu lub motocykla będzie chroniło Cię przed finansowymi skutkami zdarzenia drogowego w takim samym stopniu jak najdroższe OC. Właśnie dlatego nie ma sensu przepłacać.


Kalkulator ubezpieczeń OC – postaw na renomowane firmy

Korzystając z naszej porównywarki, nie tylko stawiasz na najtańsze ubezpieczenie OC. Jednocześnie zyskujesz pewność współpracy z renomowanymi towarzystwami ubezpieczeniowymi – takimi, które stanowią synonim rzetelności, uczciwości oraz profesjonalnej obsługi, działają w branży od wielu lat i mogą pochwalić się wieloma zadowolonymi klientami. Już teraz skorzystaj z porównywarki ubezpieczeń OC w Wygodnie.pl i oszczędzaj czas i pieniądze!


Ubezpieczenie OC – co warto wziąć pod uwagę, wybierając najlepszą polisę?

Z uwagi na to, że polisa od odpowiedzialności cywilnej zawierana jest zawsze na tych samych warunkach, najistotniejszą rolę w wyborze odpowiedniej oferty powinien odgrywać ubezpieczyciel i oferowane przez niego stawki za ubezpieczenie OC. Aby porównać propozycje kilkunastu znanych firm, wystarczy uzupełnić znajdujący się na stronie formularz.


Nasz kalkulator uwzględnia najważniejsze czynniki w określaniu składki. Należą do nich między innymi: rodzaj i marka pojazdu, rok produkcji, pojemność silnika, miejsce zamieszkania kierowcy czy data uzyskania prawa jazdy. Na ich podstawie obliczany jest koszt polisy, który może zostać opłacony jednorazowo lub w ratach. W ten sposób porównamy kilka wariantów ubezpieczenia samochodu i wybierzemy ofertę, dopasowaną do naszych możliwości finansowych. To doskonały sposób na to, aby kupić ubezpieczenie OC najtaniej na rynku!


Tanie ubezpieczenie OC w podstawowym wariancie ochrony nie jest jedyną polisą, jaką oferujemy na naszej stronie. Porównywarka Wygodnie.pl umożliwia również zestawienie cen ubezpieczenia AC, połączonego w atrakcyjnym pakiecie OC + AC. W odróżnieniu od obowiązkowej polisy zakres autocasco regulowany jest indywidualnie przez każdą firmę oferującą takie ubezpieczenie samochodu albo motocykla. Oznacza to, że w wielu przypadkach za nieznacznie wyższą składkę możemy uzyskać szerszą ochronę pojazdu. Nasza porównywarka dokładnie określi, czego będzie ona dotyczyć.


Jak wybrać tanie ubezpieczenie OC?

Chcesz wykupić tanie ubezpieczenie OC? Nie decyduj się na przypadkową ofertę, ponieważ może Cię to kosztować przynajmniej kilkaset złotych. Zanim podpiszesz umowę z konkretnym ubezpieczycielem, porównaj propozycje na Wygodnie.pl. Jak to zrobić? Wystarczy skorzystać z naszego kalkulatora. A czy niedroga polisa jest w ogóle dobrym wyborem? Oczywiście, że tak! Pamiętaj, że tanie ubezpieczenie OC jest opłacalne. Zgodnie z przepisami, zakres ochrony oraz sumy gwarancyjne są regulowane ustawowo. Nie ma więc znaczenia wysokość składki – ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty takiego samego odszkodowania osobie poszkodowanej w razie nieoczekiwanego zdarzenia losowego.


Cena ubezpieczenia – co należy wiedzieć?

Choć w przypadku każdego ubezpieczenia OC zakres ochrony ubezpieczeniowej jest dokładnie taki sam, oferty towarzystw ubezpieczeniowych mogą się znacząco różnić. Dlaczego? Każda firma inaczej wylicza wysokość składki, nawet jeśli większość z nich bierze pod uwagę podobne aspekty. Z reguły cena polisy OC w największym stopniu zależy od wieku i doświadczenia właściciela pojazdu, rocznika, marki i modelu auta, a także od tzw. bezwypadkowości (bezwypadkowi kierowcy zawsze mogą liczyć na najtańsze ubezpieczenie OC).


Jak znaleźć najlepszą ofertę? Ubezpieczenie pojazdu wcale nie musi być drogie. Aby znaleźć najtańsze OC, warto porównać oferty kilku firm i wybrać tę, która jest dla Ciebie najkorzystniejsza finansowo.


Więcej niż ubezpieczenie samochodu

Wielu kierowców nie ogranicza się wyłącznie do wykupienia OC, stawiając na bardziej kompleksowe ubezpieczenie samochodu, jakie stanowi pakiet OC i AC, czyli autocasco. Autocasco przydaje się w sytuacjach, gdy doprowadzisz do zdarzenia, w którego wyniku ucierpi Twoje auto. Mając wykupiony pakiet OC + AC, możesz liczyć na to, że ubezpieczyciel pokryje koszty jego naprawy. Co więcej, OC w połączeniu z AC często oznacza korzystniejszą cenę.


Dlaczego warto wykupić autocasco? Dobrowolne ubezpieczenie samochodu, w szczególności jego zakres i cena, są uzależnione od firm. To właśnie ono jest jedynym wsparciem finansowym, na które może liczyć sprawca wypadku, który w wyniku zdarzenia drogowego poniósł szkody rzeczowe. Do wyboru masz zazwyczaj podstawowe lub rozszerzone ubezpieczenie AC samochodu, obejmujące na przykład szkody powstałe w wyniku kradzieży pojazdu, działania osób trzecich, oddziaływania sił natury czy nagłych zdarzeń nie tylko z innymi samochodami, ale także zwierzętami. Co istotne, kupując autocasco, nie zawsze możesz liczyć na samochód zastępczy – taką możliwość gwarantuje najczęściej assistance. Podobnie jak OC, tak i to ubezpieczenie samochodu wykupisz online, a jego cenę sprawdzisz z pomocą naszego kalkulatora.


A może ubezpieczenie assistance?

Pakiet OC i AC to nie wszystko! Właściciele pojazdów mogą zdecydować się także na dobrowolne ubezpieczenie assistance, które przydaje się w najmniej spodziewanych sytuacjach. Na czym polega ten rodzaj ochrony? Obejmuje ona zarówno kierowcę, jak i pasażerów podróżujących ubezpieczonym pojazdem oraz sprawdza się w przypadku kradzieży samochodu, jego awarii, a nawet wypadku. Ubezpieczenie assistance może okazać się równie pomocne w momencie, gdy zaistniała niespodziewana sytuacja uniemożliwia korzystanie z auta, na przykład gdy zatrzaśniesz kluczyki w środku lub przebijesz oponę i niezbędny jest samochód zastępczy.


Zakres ochrony gwarantowanej przez ubezpieczenie assistance jest uzależniony od firmy lub towarzystwa ubezpieczeniowego. W cenie ubezpieczenia mogą znaleźć się na przykład:


natychmiastowa pomoc drogowa w miejscu awarii pojazdu lub wypadku,

holowanie pojazdu,

zapewnienie zakwaterowania,

samochód zastępczy,

naprawa w miejscu zdarzenia,

zastępczy kierowca,

pomoc w likwidacji szkody.

Jeśli chcesz zapewnić sobie maksymalną ochronę, to przydatne może również okazać się ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), czyli nagłych zdarzeń powstałych w wyniku udziału w ruchu drogowym. To polisa obejmująca i kierowcę i pasażerów, działająca nie tylko podczas jazdy, ale także w trakcie naprawy pojazdu na trasie, przebywania w aucie na parkingu czy wsiadania lub wysiadania z samochodu.


Ubezpieczenie samochodu z Wygodnie.pl

W Wygodnie.pl dbamy o to, aby każdy posiadacz samochodu osobowego lub motocykla mógł znaleźć najkorzystniejsze ubezpieczenie samochodu online – w komfortowy sposób, bez wychodzenia z domu, szybko i wygodnie. Zanim dokonasz zakupu polisy, warto skorzystać z naszej porównywarki. Kalkulator ubezpieczeń OC to sprawdzone i docenione przez użytkowników narzędzie, które pozwoli Ci w ciągu kilku chwil zaoszczędzić na ubezpieczeniu OC nawet kilkaset złotych.


Jak działa nasz kalkulator ubezpieczenia samochodu lub motocykla? Po prostu uzupełnij formularz, podając informacje, które mają wpływ na koszt polisy. Po chwili otrzymasz porównanie wybranych ofert, uwzględniających ogólne warunki ubezpieczenia, ceny ubezpieczeń, zniżki za bezszkodową jazdę, możliwość podpisania umowy OC online czy dostępność atrakcyjnych pakietów (na przykład OC + AC). W ten sposób łatwo wybierzesz najtańsze OC. Proponujemy jedną z najskuteczniejszych porównywarek na rynku. Sprawdź i przekonaj się, jakie to proste!


Pozostała oferta Wygodnie.pl – u nas wykupisz różne ubezpieczenia

Ubezpieczenie samochodu nie jest jedynym rodzajem polisy, którą możesz wykupić, korzystając z Wygodnie.pl. Pomożemy Ci znaleźć również ubezpieczenie domu, ubezpieczenie mieszkania, ubezpieczenie zdrowotne i wiele innych rodzajów ubezpieczeń. Z naszymi sprawdzonymi porównywarkami nie przepłacisz i wykupisz polisę szybko i wygodnie. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty, a w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości – zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z naszym zespołem.


Warto wiedzieć

Pamiętaj, że ubezpieczenie AC jest dobrowolne, tzn. nie ma przepisów określających jego standardowego zakresu. Każdy ubezpieczyciel ma inny produkt w swojej ofercie, a najtańsze rozwiązanie wcale nie musi należeć do najlepszych. Tanie ubezpieczenie będzie miało wąski zakres bądź też będzie przewidywało "udział własny"


Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia autocasco, należy podać dokładną wartość pojazdu. Podanie wyższej wcale nie oznacza wypłaty wyższego odszkodowania przy np. kradzieży pojazdu. Takie działanie może jedynie podnieść cenę składki. Warto też pamiętać, że AC nie jest ubezpieczeniem kredytu i w większości przypdków nie pokryje kosztów kredytowych czy leasingowych.


Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest obowiązkowe, a jego warunki są precyzyjnie opisane w ustawie UFG i PBUK. Dlatego przy wyborze akurat takiego ubezpieczenia można się bardziej sugerować wysokością składki czy renomą firmy ubezpieczeniowej. Jednak zawsze należy zwrócić uwagę na sposób likidacji szkód.

TEL. +48 537276239 WhatsApp

https://taniapolisa.com
www.youtube.com/@ocacpolisa
https://www.tiktok.com/@ocacnajtaniej?lang=pl-PL
https://twitter.com/ocactaniapolisa
https://www.facebook.com/OCpolisa/
https://www.instagram.com/ocactaniapolisa/

 

ubezpieczenie samochody, ubezpieczenie oc, tanie OC , najtańsze OC, OC co to, OC kalkulator, taniapolisa, Ubezpieczenie samochodu sprawdzenie, Porównywarka OC, LINK4 sprawdzenie polisy, Rankomat, Autocasco cennik, AC szkoda z własnej winy, Ac co to , ac co to znaczy w aucie, Autocasco czy warto, Autocasco kalkulator, Jak działa autocasco, Ile kosztuje autocasco w PZU, ubezpieczenie oc, jak sprawdzić, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, OC, kalkulator, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, najtańsze oc/ac ranking, Najtańsze OC 2023, Najtańsze OC 2024, Porównywarka OC, Porównywarka ubezpieczenia, Kalkulator OC, HDI ubezpieczenia, Sposoby na tanie OC, zniżki oc, jak sprawdzić, Zniżki OC tabela, Zniżki OC -- jak są naliczane, Po jakim czasie zniżki OC przechodzą na współwłaściciela, Zniżki na ubezpieczenie samochodu wiek, Po jakim czasie przepadają zniżki OC, PZU zniżki OC tabela, Ochrona zniżek OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, Ubezpieczenie samochodu, Porównywarka OC, Mubi ubezpieczenia, Porównywarka ubezpieczeń, HDI ubezpieczenia, Mubi PL, Sprawdź ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, PZU ubezpieczenie samochodu, Kalkulator ubezpieczenia samochodu, Ubezpieczenie samochodu OC/AC, NNW, Sprawdzenie OC pojazdu, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, Ubezpieczenie samochodu przez internet, Kalkulator OC, OC online, Jak zapłacić ubezpieczenie samochodu przez internet, tania polisa, tanie oc , kupię oc , kupię ac , najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Porównywarka OC, LINK4 moja polisa, Rankomat moje polisy, Ubezpieczenie samochodu, Sposoby na tanie OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, najtańsze oc/ac ranking #OC #ac #OCkalkulator #tanieooc #najtańszeoc #Ubezpieczeniesamochodusprawdzenie #PorównywarkaOC #sprawdzeniepolisy #Rankomat #Autocascocennik #Autocascokalkulator #Ilekosztujeautocasco #Najtańszeubezpieczenie #PorównywarkaOC #najtańszeubezpieczenieforum #Ilekosztujeubezpieczeniesamochodu #OCkalkulator #najtańszeac #NajtańszeOC2024 #NajtańszeOC2024 #PorównywarkaOC #Porównywarkaubezpieczenia #KalkulatorOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #zniżkioc  #Zniżkiac #PZUzniżkiOC #OchronazniżekOC #OCkalkulator #Autocascocennik #Autocascoczywarto #Autocascokalkulator #IlekosztujeautocascowPZU #NajtańszeubezpieczenieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #octanie #oc najtańsze #actanie #acnajtansze #taniapolisa #tanieubezpieczenie  #ubezpieczenie #mieszkanie #samochód #edukacja #dom #życie #polisa #oszczędność #ekspert #agent #nowysącz #klient #klientnajtańszeubezpieczenieocforum #PorównywarkaOC #LINK4mojapolisa #Rankomatmojepolisy #Ubezpieczeniesamochodu #SposobynatanieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #najtańszeoc/acranking

image

Dodał: Mariusz

27.01.2024
  • Tagi:

  • OC, 
  • AC, 
  • Tanie ubezpieczenia samochodowe, 
  • NNW, 
  • ubezpiecz auto