TaniaPolisa.com - najtańsze polisy OC i AC

Nasz poradnik

Publikujemy ciekawe porady i nowinki

Porady 26.01.2024

Poszkodowany w wypadku drogowym – jakie ma prawa?

image

Z policyjnych statystyk wynika, że w 2020 r. zgłoszonych zostało blisko 23,5 tys. wypadków, w wyniku których niemal 26,5 tys. osób zostało rannych, a niespełna 2,5 tys. poniosło śmierć na miejscu. Chociaż liczba wypadków z roku na rok spada, to jednak sytuacja panująca na drogach nadal pozostawia wiele do życzenia.


wypadek drogowy

Z tego artykułu dowiesz się:

Jestem poszkodowanym w kolizji drogowej – jakie świadczenia mi przysługują?

Odpowiedzialność odszkodowawcza – czym jest i kiedy występuje?

Ile można dostać odszkodowania z OC sprawcy?

Wypadek drogowy – postępowanie

Sprawca zbiegł lub nie posiadał ważnej polisy OC – czy należy mi się odszkodowanie?

Kiedy poszkodowany w wypadku samochodowym może starać się o zadośćuczynienie?

Poszkodowany w wypadku - odszkodowanie, którego także można domagać się od sprawcy

Osoby uczestniczące w tego typu zdarzeniach często ponoszą różnego rodzaju szkody, zarówno materialne, jak i osobowe, których likwidacja nierzadko okazuje się bardzo kosztowna. Właśnie dlatego warto znać prawa poszkodowanego w kolizji drogowej. Ucierpiałeś w wyniku wypadku? Dowiedz się, co pokrywa OC sprawcy i jakie warunki musisz spełnić, by uzyskać odszkodowanie.


JESTEM POSZKODOWANYM W KOLIZJI DROGOWEJ – JAKIE ŚWIADCZENIA MI PRZYSŁUGUJĄ?

Doznałeś szkody materialnej lub osobowej w wyniku zdarzenia drogowego? Przysługuje Ci odszkodowanie z polisy OC zawartej na pojazd sprawcy wypadku. Podstawę prawną stanowią tu zarówno ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG oraz PBUK, jak i przepisy Kodeksu Cywilnego.


Na mocy pierwszej z ustaw na wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych nałożono obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. To z tej polisy wypłacana jest rekompensata za szkody, jakich doznał poszkodowany w kolizji drogowej. Z kolei postanowienia Kodeksu Cywilnego regulują zasady dochodzenia roszczeń od sprawcy zdarzenia.


Co do zasady, status poszkodowanego przysługuje nie tylko kierowcy innego pojazdu, który brał udział w zdarzeniu, czy też osobie, którą potrącono, lecz także pasażerom podróżującym samochodem ze sprawcą wypadku.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA – CZYM JEST I KIEDY WYSTĘPUJE?

Odszkodowanie z polisy OC sprawcy wypłacane jest wówczas, jeżeli spełnione zostaną przesłanki tzw. odpowiedzialności odszkodowawczej. W ten sposób określa się rodzaj odpowiedzialności cywilnej, jaką ponosi sprawca za szkody majątkowe. Występuje zarówno wtedy, gdy do zdarzenia doszło w następstwie przestępstwa (wówczas odpowiedzialność ma charakter deliktowy), jak i wtedy, kiedy działanie stanowi np. wykroczenie prawa (tzw. odpowiedzialność kontraktowa).


O odpowiedzialności odszkodowawczej wobec poszkodowanego w wypadku drogowym można mówić wtedy, gdy zostaną spełnione wskazane w ustawach prawnych przesłanki. Należą do nich:


występowanie szkód o charakterze majątkowym,

bezprawny charakter czynu, w następstwie którego doszło do powstania szkody,

związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy czynem a doznaną przez pokrzywdzonego szkodą,

możliwość przypisania sprawcy winy za powstanie szkody.

Łączne występowanie wymienionych wyżej przesłanek uprawnia poszkodowanego w wypadku drogowym do domagania się odszkodowania z tytułu OC.


ILE MOŻNA DOSTAĆ ODSZKODOWANIA Z OC SPRAWCY?

Suma odszkodowania wypłacanego z polisy OC sprawcy zależy w dużej mierze od rodzaju i wartości szkody, jakiej doznał poszkodowany w wypadku drogowym. W ustaleniu tej kwoty pomocna jest w szczególności dokumentacja dotycząca zdarzenia, zaś w przypadku szkód materialnych, opinia rzeczoznawcy czy też ceny części zawarte w katalogach. Poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają własne zasady dotyczące sposobu kalkulacji kwoty odszkodowania.


Przepisy prawa regulują również wysokość maksymalnej kwoty, do której ubezpieczyciel odpowiada za powstałą szkodę. W przypadku uszczerbku na zdrowiu lub życiu wynosi ona 5 210 tys. euro. Z kolei w przypadku szkód majątkowych jej wartość nie może przekraczać 1 050 tys. euro.  Powyższe sumy wyznaczają górną granicę, jaką za pojedyncze zdarzenie może uzyskać poszkodowany w wypadku drogowym. Przeliczenia kwot na walutę krajową dokonuje się na podstawie średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na dzień powstania szkody.


WYPADEK DROGOWY – POSTĘPOWANIE

Poszkodowany w wypadku samochodowym, by uzyskać odszkodowanie, musi zgłosić szkodę do ubezpieczyciela, u którego sprawca wykupił ubezpieczenie OC. Niezwykle ważne jest tu dotrzymanie obowiązkowych terminów. W przypadku wypadku drogowego i szkody na osobie, czas przedawnienia wynosi nawet 20 lat, licząc od dnia zdarzenia. Z kolei, gdy odszkodowanie ma zostać wypłacone z tytułu kolizji drogowej, czas przedawnienia roszczeń za uszkodzenie pojazdu wynosi 3 lata, licząc od momentu, w którym poszkodowany w wypadku drogowym dowiedział się o szkodzie.


Wypłata środków następuje na podstawie zgłoszenia, do którego należy dołączyć niezbędną dokumentację z miejsca zdarzenia. Może to być protokół sporządzony przez policjantów, jak i oświadczenie podpisane przez sprawcę kolizji. W tym drugim z dokumentów powinny znaleźć się dokładne informacje dotyczące wypadku, w tym jego miejsca i daty, przyczyn oraz przebiegu, jak również szkód, które powstały w jego następstwie.


Szkoda może zostać zgłoszona telefonicznie, przez internet lub pisemnie, w placówce ubezpieczyciela. Niektóre z towarzystw umożliwiają likwidację szkód w mieniu w ramach systemu BLS (bezpośredniej likwidacji szkody). Wówczas o zdarzeniu należy powiadomić ubezpieczyciela, u którego poszkodowany wykupił polisę OC. Po przyjęciu zgłoszenia ubezpieczyciel w terminie 7 dni powinien dokonać rejestracji szkody, zaś w przeciągu kolejnych 30 dni wypłacić odszkodowanie.


SPRAWCA ZBIEGŁ LUB NIE POSIADAŁ WAŻNEJ POLISY OC – CZY NALEŻY MI SIĘ ODSZKODOWANIE?

Osoby poszkodowane w wypadku komunikacyjnym często zastanawiają się, czy należy im się rekompensata za szkodę w sytuacji, gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia lub też jeśli nie posiadał obowiązkowej polisy OC. Odpowiednie regulacje dotyczące tej kwestii zostały zawarte w art. 108 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. W myśl jego zapisów, zarówno w pierwszej, jak i drugiej sytuacji poszkodowany w wypadku drogowym, powinien wystąpić z wnioskiem o wypłatę odszkodowania do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Taki wniosek można złożyć za pośrednictwem dowolnego towarzystwa ubezpieczeniowego.


Zakład ubezpieczeniowy, po otrzymaniu wniosku, przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia przyczyn powstania szkody, a także określa wartość rekompensaty, jaka zostanie wypłacona pokrzywdzonemu. Następnie opracowana dokumentacja jest przekazywana do UFG, który wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni, licząc od momentu przekazania akt sprawy.


KIEDY POSZKODOWANY W WYPADKU SAMOCHODOWYM MOŻE STARAĆ SIĘ O ZADOŚĆUCZYNIENIE?

Udział w wypadku drogowym może skutkować powstaniem nie tylko szkód materialnych, lecz także tych związanych ze zdrowiem. Z tego względu osoby, które uczestniczyły w takim zdarzeniu, często zastanawiają się, czy przysługuje im dodatkowe odszkodowanie zdrowotne z OC sprawcy.  Konkretne regulacje dotyczące tej materii wprowadza art. 445 ust. 1 Kodeksu Cywilnego, który przewiduje, że w niektórych przypadkach poszkodowani w wypadkach mogą ubiegać się o wypłatę zadośćuczynienia. To szczególny rodzaj rekompensaty za uszczerbek na zdrowiu, będący następstwem zdarzenia drogowego.


Procedura związana z uzyskaniem zadośćuczynienia z polisy OC sprawcy wypadku może okazać się jednak bardziej czasochłonna i skomplikowana niż ta związana z wypłatą odszkodowania za straty materialne. Podstawowa trudność wynika z tego, że szkoda na zdrowiu nie ma jasno określonej wartości pieniężnej. Stąd też składany wniosek wraz z sumą zadośćuczynienia należy odpowiednio umotywować. 


Ubezpieczyciel podczas analizy wniosku o zadośćuczynienie bierze pod uwagę indywidualne okoliczności, a w tym rodzaj i zakres obrażeń, jakie są następstwem wypadku, oraz koszty, jakie w związku z tym ponosi poszkodowany. Dlatego też do wniosku należy koniecznie dołączyć pełną dokumentację medyczną, wskazującą, że uszczerbek na zdrowiu jest następstwem zdarzenia drogowego, ale także dokumentów potwierdzających wydatki, jakie w związku z doznanymi obrażeniami ponosi poszkodowany.


Zadośćuczynienie przysługuje także rodzinie ofiary, która poniosła śmierć w wyniku wypadku. Kosztami kwalifikującymi się do wypłacenia rekompensaty z tego tytułu są m.in. koszty pochówku.


POSZKODOWANY W WYPADKU - ODSZKODOWANIE, KTÓREGO TAKŻE MOŻNA DOMAGAĆ SIĘ OD SPRAWCY

Odszkodowanie z polisy OC sprawcy, wypłacane za szkody materialne, to niejedyna forma rekompensaty, jakiej może domagać się poszkodowany w wypadku samochodowym. Art. 361 ust. 2 Kodeksu Cywilnego przewiduje, że w uzasadnionych okolicznościach pokrzywdzony może wystąpić z wnioskiem w sprawie zwrotu utraconych zarobków, a także innych korzyści, jakie mógłby uzyskać, gdyby nie doznał szkody.


Jeżeli natomiast konsekwencją wypadku jest częściowa lub całkowita utrata zdolności do pracy, to na podstawie art. 444 ust. 2 Kodeksu Cywilnego pokrzywdzony może domagać się wypłacania świadczeń rentowych. Z kolei jeżeli poszkodowany w wypadku drogowym zmarł w jego następstwie oraz miał na utrzymaniu dzieci, to wówczas mogą one domagać się od sprawcy renty alimentacyjnej.

TEL. +48 537276239 WhatsApp

https://taniapolisa.com
www.youtube.com/@ocacpolisa
https://www.tiktok.com/@ocacnajtaniej?lang=pl-PL
https://twitter.com/ocactaniapolisa
https://www.facebook.com/OCpolisa/
https://www.instagram.com/ocactaniapolisa/

 

ubezpieczenie samochody, ubezpieczenie oc, tanie OC , najtańsze OC, OC co to, OC kalkulator, taniapolisa, Ubezpieczenie samochodu sprawdzenie, Porównywarka OC, LINK4 sprawdzenie polisy, Rankomat, Autocasco cennik, AC szkoda z własnej winy, Ac co to , ac co to znaczy w aucie, Autocasco czy warto, Autocasco kalkulator, Jak działa autocasco, Ile kosztuje autocasco w PZU, ubezpieczenie oc, jak sprawdzić, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, OC, kalkulator, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, najtańsze oc/ac ranking, Najtańsze OC 2023, Najtańsze OC 2024, Porównywarka OC, Porównywarka ubezpieczenia, Kalkulator OC, HDI ubezpieczenia, Sposoby na tanie OC, zniżki oc, jak sprawdzić, Zniżki OC tabela, Zniżki OC -- jak są naliczane, Po jakim czasie zniżki OC przechodzą na współwłaściciela, Zniżki na ubezpieczenie samochodu wiek, Po jakim czasie przepadają zniżki OC, PZU zniżki OC tabela, Ochrona zniżek OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, Ubezpieczenie samochodu, Porównywarka OC, Mubi ubezpieczenia, Porównywarka ubezpieczeń, HDI ubezpieczenia, Mubi PL, Sprawdź ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, PZU ubezpieczenie samochodu, Kalkulator ubezpieczenia samochodu, Ubezpieczenie samochodu OC/AC, NNW, Sprawdzenie OC pojazdu, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, Ubezpieczenie samochodu przez internet, Kalkulator OC, OC online, Jak zapłacić ubezpieczenie samochodu przez internet, tania polisa, tanie oc , kupię oc , kupię ac , najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Porównywarka OC, LINK4 moja polisa, Rankomat moje polisy, Ubezpieczenie samochodu, Sposoby na tanie OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, najtańsze oc/ac ranking #OC #ac #OCkalkulator #tanieooc #najtańszeoc #Ubezpieczeniesamochodusprawdzenie #PorównywarkaOC #sprawdzeniepolisy #Rankomat #Autocascocennik #Autocascokalkulator #Ilekosztujeautocasco #Najtańszeubezpieczenie #PorównywarkaOC #najtańszeubezpieczenieforum #Ilekosztujeubezpieczeniesamochodu #OCkalkulator #najtańszeac #NajtańszeOC2024 #NajtańszeOC2024 #PorównywarkaOC #Porównywarkaubezpieczenia #KalkulatorOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #zniżkioc  #Zniżkiac #PZUzniżkiOC #OchronazniżekOC #OCkalkulator #Autocascocennik #Autocascoczywarto #Autocascokalkulator #IlekosztujeautocascowPZU #NajtańszeubezpieczenieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #octanie #oc najtańsze #actanie #acnajtansze #taniapolisa #tanieubezpieczenie  #ubezpieczenie #mieszkanie #samochód #edukacja #dom #życie #polisa #oszczędność #ekspert #agent #nowysącz #klient #klientnajtańszeubezpieczenieocforum #PorównywarkaOC #LINK4mojapolisa #Rankomatmojepolisy #Ubezpieczeniesamochodu #SposobynatanieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #najtańszeoc/acranking

image

Dodał: Mariusz

26.01.2024
  • Tagi:

  • OC, 
  • AC, 
  • Tanie ubezpieczenia samochodowe, 
  • NNW, 
  • ubezpiecz auto