TaniaPolisa.com - najtańsze polisy OC i AC

Nasz poradnik

Publikujemy ciekawe porady i nowinki

Porady 25.01.2024

Wymiana zagranicznego prawa jazdy – czy to konieczność?

image

Zagraniczne prawo jazdy powinieneś wymienić na nowe, jeśli mieszkasz w Polsce i masz udokumentowany pobyt czasowy lub stały od co najmniej 185 dni. Wymiana prawa jazdy wydanego w państwach UE czy EFTA nie jest problematyczna. Jak jej dokonać?


Kobieta musiała wymienić swoje zagraniczne prawo jazdy i prezentuje teraz nowy dokument

Z tego artykułu dowiesz się:

Uprawnienie do kierowania pojazdami

Kiedy należy wymienić zagraniczne prawo jazdy?

Jak wymienić zagraniczne prawo jazdy?

Ile trzeba czekać na wymianę zagranicznego prawa jazdy?

Posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi potwierdza w Polsce prawo jazdy określonej kategorii. Czy jest ono ważne również za granicą? Jak jest traktowane zagraniczne prawo jazdy w Polsce? Czy musisz je wymienić na polski dokument, by legalnie poruszać się samochodem po drogach?


UPRAWNIENIE DO KIEROWANIA POJAZDAMI

Już w art. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami ustawodawca określił kierowców jako osoby uprawnione do kierowania pojazdami na drogach publicznych oraz na drogach położonych w strefach zamieszkania i w strefach ruchu.


Art. 3 wskazuje natomiast, że kierującym pojazdem może być osoba, która osiągnęła wymagany wiek oraz jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym oraz spełnia jeden z warunków:


Ma umiejętności kierowania pojazdem w sposób niezagrażający bezpieczeństwu, nieutrudniający ruchu drogowego i nienarażający kogokolwiek na szkodę oraz odpowiedni dokument stwierdzający posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem.

Odbywa w ramach szkolenia naukę jazdy.

Zdaje egzamin państwowy.

Podstawowym dokumentem pozwalającym na legalne poruszanie się po polskich drogach jest prawo jazdy, ale nie tylko. Musi być to dokument stwierdzający posiadanie uprawnienia do kierowania odpowiednim pojazdem, a będzie nim:


Wydane w kraju prawo jazdy, pozwolenie wojskowe, międzynarodowe prawo jazdy.

Wydane za granicą: międzynarodowe prawo jazdy określone w Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie 19 września 1949 roku; krajowe lub międzynarodowe prawo jazdy określone w Konwencji o ruchu drogowym sporządzonej w Wiedniu 8 listopada 1968 roku; krajowe prawo jazdy wydane w innym państwie członkowskim UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim EFTA; krajowe prawo jazdy określone w umowie międzynarodowej, której stroną jest RP.

Zagraniczny dokument wojskowy, który został określony w umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczypospolita Polska.

Jednak osoba będąca obcokrajowcem lub obywatelem RP, która uzyskała zagraniczne prawo jazdy, z czasem, by poruszać się legalnie po drogach w Polsce, będzie musiała dokonać jego wymiany.


KIEDY NALEŻY WYMIENIĆ ZAGRANICZNE PRAWO JAZDY?

Przepisy jasno wskazują, że każda osoba posiadająca prawo jazdy wydane za granicą, a mieszkająca w Polsce przynajmniej od 185 dni, musi wymienić taki dokument. Wszystko dlatego, że ważność zagranicznego prawa jazdy została określona na 6 miesięcy. Czas ten liczony jest od momentu uzyskania stałego lub czasowego pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dotyczy to także praw jazdy, jakie zostały wydane w Wielkiej Brytanii po 31 grudnia 2020 roku.


Nie zawsze wymiana zagranicznego prawa jazdy będzie koniecznością. Obowiązek ten nie dotyczy kierowców, którzy mają dokument wydany:


w innym państwie członkowskim UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz

w Wielkiej Brytanii do dnia 31 grudnia 2020 roku – prawo jazdy wydane do końca 2020 roku zachowuje swoją ważność i nie trzeba go wymieniać w związku z art. 5 ust. 6 ustawy o kierujących pojazdami.

Przez cały okres ważności zagranicznego prawa jazdy jego posiadacze mają akceptowalne w Polsce uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi.


JAK WYMIENIĆ ZAGRANICZNE PRAWO JAZDY?

Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie, po upływie 185 dni pobytu w Polsce i posługiwania się nim, polega na wykonaniu kilku kroków:


złożeniu wniosku o wymianę prawa jazdy – można go pobrać na stronie urzędu miasta czy gminy,

załączeniu do wniosku aktualnego zdjęcia,

okazaniu dowodu osobistego lub paszportu,

okazaniu dokumentu potwierdzającego miejsce zameldowania, np. karty pobytu lub zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały albo czasowy.

Jeśli dowód osobisty, który okazujesz w urzędzie, nie ma już wyszczególnionego adresu, pobierz z urzędu gminy zaświadczenie o zameldowaniu.


Do wniosku o wymianę prawa jazdy innego niż to wydane w innym kraju będącym członkiem UE, Konfederacji Szwajcarskiej czy EFTA, należy dołączyć ksero zagranicznego prawa jazdy z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie to musi być napisane albo poświadczone przez tłumacza przysięgłego lub konsula.


W przypadku gdy posiadane przez ciebie prawo jazdy nie jest zgodne ze wzorem określonym w Konwencji Genewskiej lub Konwencji Wiedeńskiej, by otrzymać jego polski odpowiednik, powinieneś zdać część teoretyczną egzaminu państwowego w polskim ośrodku szkolenia kierowców. Wniosek o wydanie uprawnień w postaci polskiego prawa jazdy powinieneś w takiej sytuacji kierować do WORD-u – wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.


Wniosek o wymianę zagranicznego prawa jazdy wraz z wymaganymi załącznikami w przeciwnym wypadku składasz w urzędzie starostwa powiatowego w miejscu zamieszkania, w urzędzie miasta – jeśli mieszkasz w mieście na prawach powiatu lub w urzędzie dzielnicy właściwej dla miejsca zamieszkania – wyłącznie dla osób mieszkających w Warszawie. Opłata za wydanie prawa jazdy wynosi 100,50 zł i możesz ją uiścić w kasie urzędu lub przelewem na konto urzędu.


ILE TRZEBA CZEKAĆ NA WYMIANĘ ZAGRANICZNEGO PRAWA JAZDY?

Po złożeniu wniosku o wymianę zagranicznego prawa jazdy na polski dokument poczekasz na jego rozpatrzenie. Będzie do odbioru do 9 dni roboczych liczonych od dnia, w którym urząd dostanie potwierdzenie danych wnioskującego zawartego w zagranicznym prawie jazdy i potwierdzenie wniesienia stosownej opłaty.

TEL. +48 537276239 WhatsApp

https://taniapolisa.com
www.youtube.com/@ocacpolisa
https://www.tiktok.com/@ocacnajtaniej?lang=pl-PL
https://twitter.com/ocactaniapolisa
https://www.facebook.com/OCpolisa/
https://www.instagram.com/ocactaniapolisa/

 

ubezpieczenie samochody, ubezpieczenie oc, tanie OC , najtańsze OC, OC co to, OC kalkulator, taniapolisa, Ubezpieczenie samochodu sprawdzenie, Porównywarka OC, LINK4 sprawdzenie polisy, Rankomat, Autocasco cennik, AC szkoda z własnej winy, Ac co to , ac co to znaczy w aucie, Autocasco czy warto, Autocasco kalkulator, Jak działa autocasco, Ile kosztuje autocasco w PZU, ubezpieczenie oc, jak sprawdzić, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, OC, kalkulator, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, najtańsze oc/ac ranking, Najtańsze OC 2023, Najtańsze OC 2024, Porównywarka OC, Porównywarka ubezpieczenia, Kalkulator OC, HDI ubezpieczenia, Sposoby na tanie OC, zniżki oc, jak sprawdzić, Zniżki OC tabela, Zniżki OC -- jak są naliczane, Po jakim czasie zniżki OC przechodzą na współwłaściciela, Zniżki na ubezpieczenie samochodu wiek, Po jakim czasie przepadają zniżki OC, PZU zniżki OC tabela, Ochrona zniżek OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, Ubezpieczenie samochodu, Porównywarka OC, Mubi ubezpieczenia, Porównywarka ubezpieczeń, HDI ubezpieczenia, Mubi PL, Sprawdź ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, PZU ubezpieczenie samochodu, Kalkulator ubezpieczenia samochodu, Ubezpieczenie samochodu OC/AC, NNW, Sprawdzenie OC pojazdu, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, Ubezpieczenie samochodu przez internet, Kalkulator OC, OC online, Jak zapłacić ubezpieczenie samochodu przez internet, tania polisa, tanie oc , kupię oc , kupię ac , najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Porównywarka OC, LINK4 moja polisa, Rankomat moje polisy, Ubezpieczenie samochodu, Sposoby na tanie OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, najtańsze oc/ac ranking #OC #ac #OCkalkulator #tanieooc #najtańszeoc #Ubezpieczeniesamochodusprawdzenie #PorównywarkaOC #sprawdzeniepolisy #Rankomat #Autocascocennik #Autocascokalkulator #Ilekosztujeautocasco #Najtańszeubezpieczenie #PorównywarkaOC #najtańszeubezpieczenieforum #Ilekosztujeubezpieczeniesamochodu #OCkalkulator #najtańszeac #NajtańszeOC2024 #NajtańszeOC2024 #PorównywarkaOC #Porównywarkaubezpieczenia #KalkulatorOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #zniżkioc  #Zniżkiac #PZUzniżkiOC #OchronazniżekOC #OCkalkulator #Autocascocennik #Autocascoczywarto #Autocascokalkulator #IlekosztujeautocascowPZU #NajtańszeubezpieczenieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #octanie #oc najtańsze #actanie #acnajtansze #taniapolisa #tanieubezpieczenie  #ubezpieczenie #mieszkanie #samochód #edukacja #dom #życie #polisa #oszczędność #ekspert #agent #nowysącz #klient #klientnajtańszeubezpieczenieocforum #PorównywarkaOC #LINK4mojapolisa #Rankomatmojepolisy #Ubezpieczeniesamochodu #SposobynatanieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #najtańszeoc/acranking

 

image

Dodał: Mariusz

25.01.2024
  • Tagi:

  • OC, 
  • AC, 
  • Tanie ubezpieczenia samochodowe, 
  • NNW, 
  • ubezpiecz auto