TaniaPolisa.com - najtańsze polisy OC i AC
Porady 20.01.2024

Brak ciągłości OC ppm – co należy zrobić i jak uniknąć dodatkowych kosztów?

image

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych czyli w skrócie OC ppm, jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Jest to podstawowe zabezpieczenie roszczeń, które mogą powstać w wyniku  wypadków drogowych i kolizji. Wypłata z ubezpieczenia OC ppm jest uruchamiana w momencie, gdy dochodzi do zdarzenia z winy osoby prowadzącej pojazd. Umowa zabezpiecza kierowcę, który był sprawcą zdarzenia, przed wypłatą odszkodowania z własnej kieszeni. Przede wszystkim zabezpiecza jednak poszkodowanego, który dzięki ubezpieczeniu sprawcy otrzyma odszkodowanie. Dzięki ubezpieczeniu OC ppm, właściciel pojazdu jako sprawca szkody nie musi wypłacać zadośćuczynienia z własnej kieszeni, ale robi to za niego ubezpieczyciel. Ubezpieczenie OC ppm jest więc niezwykle istotne i potrzebne. Mimo to bywa, że kierowcy traktują zakup tego ubezpieczenia jak zbędny wydatek. To błąd – jego brak wiąże się bowiem nie tylko z brakiem ochrony, lecz także z karami administracyjnymi. Brak ciągłości OC ppm może sporo kosztować właściciela pojazdu. Jak wysokie są kary? Co zrobić, aby ich uniknąć?

Czy dopuszczalny jest brak ciągłości OC ppm?

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 23 maja 2003 r.  (dalej będziemy ją nazywać ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych) brak ciągłości OC ppm – nawet jeśli będzie to jeden dzień – jest niedopuszczalny. Prawo nie przewiduje żadnych odstępstw od tej zasady. Ubezpieczenie OC ppm trzeba wykupić zarówno dla pojazdu, którego używasz codziennie, jak i dla samochodu, który wykorzystujesz sporadycznie lub takiego, który miesiącami stoi w przydomowym garażu. Inaczej mówiąc – posiadacz każdego zarejestrowanego lub podlegającego rejestracji w Polsce pojazdu mechanicznego musi mieć aktualne ubezpieczenie OC ppm.

Z obowiązku posiadania ciągłości ubezpieczenia OC ppm zwolnione są jedynie samochody historyczne, czyli takie, które mają minimum 40 lat lub 25 lat jeśli uznane zostały przez rzeczoznawcę samochodowego za pojazd unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji.  Jeśli chodzi o pojazdy historyczne i maszyny wolnobieżne, ich właściciele mogą kupować czasowe ubezpieczenie tzw. OC krótkoterminowe.

Brak ciągłości OC ppm – konsekwencje

Brak ciągłości OC ppm wiąże się z tym, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) może nałożyć na posiadacza pojazdu mechanicznego opłatę, którą dalej będziemy nazywać karą. Kara od UFG ma wymiar finansowy i może zostać nałożona nawet przy jednodniowej przerwie w trwaniu ochrony ubezpieczeniowej. Warto pamiętać, że zgodnie z art. 84. ust. 2. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, niektóre organy są zobowiązane sprawdzić ważność ubezpieczenia OC ppm (np. podczas rutynowej kontroli):

a)    policja,

b)    straż graniczna,

c)    Inspekcja Transportu Drogowego (ITD),

d)    organy celne,

e)    organy zajmujące się rejestracją pojazdów,

Poza wymienionymi powyżej organami, kontrole mogą przeprowadzać:

a) Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (nazywany również UFG),

b) inne organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego,

c) Inspekcję Ochrony Środowiska.

Jeśli służby stwierdzą brak ciągłości ubezpieczenia OC ppm, przekazują tę informację do UFG. A Fundusz z kolei w ciągu 14 dni przeprowadza kontrolę. Sam Fundusz również ma narzędzia, które pozwalają mu skutecznie weryfikować, czy posiadacz pojazdu zadbał o odnowienie ubezpieczenia. UFG korzysta m.in. z informacji przekazywanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, a także z systemu wirtualnego policjanta. Wirtualny policjant to system informatyczny, z którego korzysta Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Program ma dostęp do bazy ubezpieczonych pojazdów, w której znajdują się informacje o zawartych umowach ubezpieczenia (potocznie: sprzedanych polisach komunikacyjnych), zgłoszonych szkodach i wypłaconych odszkodowaniach.

Ile wynosi kara za brak ciągłości OC ppm?

Kara za brak ciągłości OC ppm w 2022 roku wynosi od 201 do 9030 złotych. Jej wysokość zależy od pojazdu i okresu, w którym jego właściciel nie posiadał ważnego ubezpieczenia OC ppm. Najwyższą karę zapłacą ci, którzy nie wykupili polisy przez więcej niż 14 dni a są właścicielami samochodu osobowego lub ciężarowego. Co ważne, wysokość sankcji za przekroczenie tego terminu jest taka sama, niezależnie od tego, czy luka w historii ubezpieczenia wynosi 4 tygodnie, czy 11 miesięcy. Niżej prezentujemy kary za brak ciągłości ubezpieczenia OC ppm w 2022 roku.

W przypadku właściciela samochodu osobowego za przerwę w okresie ubezpieczenia do 3 dni zapłacisz 1204 zł; za przerwę od 4 do 14 dni – 3010 zł; za przerwę powyżej 14 dni – 6020 zł.

W przypadku właściciela samochodu ciężarowego za przerwę w okresie ubezpieczenia do 3 dni zapłacisz 1806 zł; za przerwę od 4 do 14 dni – 4515 zł; za przerwę powyżej 14 dni – 9030 zł.

W przypadku właściciela innych pojazdów za przerwę w okresie ubezpieczenia do 3 dni zapłacisz 201 zł; za przerwę od 4 do 14 dni – 502 zł; za przerwę powyżej 14 dni – 1003 zł.

Warto tu wspomnieć, że kary finansowe za brak ciągłości OC ppm są waloryzowane co roku. To, ile będą wynosić, zależy od ustalanej corocznie przez rząd płacy minimalnej. Od 1 stycznia 2022 roku wzrosła ona do 3010 zł brutto, co zmieniło również wysokość opłat za brak polisy OC ppm. Aktualne wysokości kar Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zawsze publikuje na swojej stronie: https://www.ufg.pl/infoportal/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page116.jspx?_afrLoop=161896171816492&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=fcg67fmhk_59.

Skąd się bierze brak ciągłości OC ppm?

Z danych opublikowanych w maju 2021 r. na stronie UFG wynika, że liczba wystawionych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wezwań do wniesienia opłaty w związku z brakiem ważnej polisy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w 2020 r. wyniosła aż 199,15 tys. Fundusz wskazuje przy tym, że najczęściej brak ciągłości OC ppm wynika nie z niechęci do wykupienia ubezpieczenia, ale z nieznajomości przepisów prawa lub z zaniedbania. Wielu posiadaczy pojazdów:

zapomina o tym, że wygasło ubezpieczenie zbywcy pojazdu i nie odnawia go po tym, jak dobiegnie okres obowiązywania umowy zawartej przez poprzedniego posiadacza;

jest przekonanych, że jeśli nie używają długo pojazdu lub nie jest on sprawny technicznie, nie potrzebują ważnego ubezpieczenia OC ppm;

nie opłaca pełnej raty składki za ubezpieczenie;

przerywa ciągłość umowy ubezpieczenia przy zmianie ubezpieczyciela.

Niestety tego rodzaju zaniedbania nie mogą być podstawą do tego, by UFG odstąpił od wymierzenia kary za brak ciągłości ubezpieczenia OC ppm.

Jak nie płacić kary za brak OC ppm?

Jedynym skutecznym sposobem na to, by nie płacić kary za brak ciągłości OC ppm jest posiadanie zawsze ważnej umowy ubezpieczenia. Jeśli o to zadbasz, unikniesz niepotrzebnego stresu, że UFG nałoży na Ciebie sankcje finansowe, albo dodatkowo dostaniesz mandat (nie za brak polisy OC ppm, bo tej nie trzeba ze sobą wozić, ale za brak ważnego ubezpieczenia). Ubezpieczenie OC ppm będzie Cię chronić przed konsekwencjami finansowymi szkód spowodowanych osobie trzeciej, jeśli staniesz się sprawcą wypadku lub kolizji drogowej.

Co robić, by uniknąć przerw w ochronie OC ppm?

Przede wszystkim ważne jest kontrolowanie ważności ubezpieczenia. Potwierdzeniem jego zawarcia jest wystawiona przez ubezpieczyciela polisa OC ppm. Na tym dokumencie zajdziesz datę ważności ochrony ubezpieczeniowej. Jeśli się okaże, że termin ubezpieczenia dobiega końca, skontaktuj się z towarzystwem ubezpieczeniowym.  Zwykle wcześniej otrzymasz list z informacją o wysokości składki na kolejny rok w razie wznowienia ubezpieczenia OC ppm. Taka korespondencja może zawierać od razu gotowe druki polisy OC dla różnych wariantów ubezpieczenia. Wystarczy, że wybierzesz którąś z zaprezentowanych propozycji, opłacisz składkę i wtedy odpowiednia polisa OC stanie się potwierdzeniem zawarcia przez Ciebie ubezpieczenia. Taką korespondencję możesz otrzymać pocztą lub w formie elektronicznej – w zależności od tego, na jaką formę komunikacji wyraziłeś zgodę.

Jeśli zmieniasz towarzystwo ubezpieczeniowe, pamiętaj by wypowiedzieć dotychczasową umowę OC ppm dzień przed końcem ubezpieczenia. Umowę w nowym towarzystwie też należy zawrzeć najpóźniej w ostatni dzień obowiązywania starej umowy OC ppm.

Pamiętaj, że jeśli jesteś nabywcą samochodu i masz polisę OC ppm po poprzednim właścicielu, wtedy ta umowa będzie trwać jedynie do końca okresu ubezpieczenia i nie przedłuży się automatycznie. Dlatego w takim przypadku należy szczególnie  pilnować końca umowy ubezpieczenia i samemu skontaktować się z ubezpieczycielem w sprawie ubezpieczenia OC ppm na kolejne 12 miesięcy.

Kara za brak ciągłości OC ppm – czy można się odwołać?

O nałożeniu kary za brak ciągłości OC posiadacz pojazdu mechanicznego jest informowany listem poleconym. Może się zdarzyć, że pismo z Funduszu trafi do osoby, która regularnie opłaca składki za ubezpieczenie OC ppm lub nie zgadza się z postanowieniem UFG. W takiej sytuacji dokumentu nie można zignorować, ponieważ na to, by napisać odwołanie, jest 30 dni od daty odbioru wezwania do zapłaty. W piśmie odwoławczym można wskazać argumenty, które przemawiają np. za tym, że:w podanym w wezwaniu okresie samochód był ubezpieczony, a towarzystwo ubezpieczeniowe przekazało błędne informacje – jako dowód można dołączyć kopię polisy;

w określonym w wezwaniu czasie posiadacz pojazdu nie musiał mieć ważnego ubezpieczenia OC ppm, ponieważ np. samochód został skradziony – jako dowód można dołączyć dokumenty z policji.

Pismo wraz z załącznikami wyślij zgodnie ze wskazówkami, które znajdziesz w korespondencji z UFG.

Czy można uniknąć kary za brak ciągłości OC ppm?

Jeśli UFG nałoży na Ciebie karę za brak ciągłości ubezpieczenia OC ppm, możesz się odwołać również wtedy, gdy faktycznie nie wykupisz ochrony. Przyczyną braku ciągłości ubezpieczenia może być np. trudna sytuacja finansowa. Wtedywarto złożyć odpowiedni wniosek (znajdziesz go na stronie ufg.pl), w którym uzasadnisz i rzetelnie udokumentujesz trudną sytuację życiową. UFG w szczególnych przypadkach może podjąć decyzję o wstrzymaniu się od wymierzenia sankcji. Może też zdecydować o zmniejszeniu kary lub rozłożeniu jej na raty czy przesunięciu terminu płatności. To wszystko reguluje „Regulamin umarzania wierzytelności Funduszu z tytułu opłat, odstępowania od dochodzenia zwrotów wypłaconych świadczeń i poniesionych kosztów (roszczeń regresowych) oraz udzielania ulg w ich spłacie”, który możesz znaleźć na stronie ufg.pl.

Na decyzję UFG mają wpływ różne czynniki. Fundusz bierze pod uwagę, czy:

●     w roku nałożenia kary za brak OC ppm osiągnąłeś niski dochód na członka rodziny,

●     masz dzieci do 25. roku życia, które nie uzyskują własnych dochodów,

●     masz status bezrobotnego w urzędzie pracy,

●     masz wysokie koszty utrzymania osób w gospodarstwie domowym,

●     nie posiadasz wartościowych nieruchomości lub ruchomości, które mogą pokryć dług,

●     masz zadłużenie w banku,

●     zalegasz z płaceniem alimentów,

●     masz inne obciążenia finansowe,

●     chorujesz przewlekle,

●     masz na utrzymaniu osobę trwale niepełnosprawną,

●     Twój majątek został trwale utracony w wyniku pożaru, powodzi lub klęski żywiołowej.

Aby poświadczyć swoją złą sytuację materialną przed urzędem, do pisma odwoławczego trzeba dołączyć, np. informacje z ośrodka pomocy społecznej, zaświadczenie lekarskie i dokumenty o leczeniu lub inwalidztwie, zaświadczenie o dochodach z ZUS, urzędu pracy lub od pracodawcy, potwierdzenie stanu zadłużenia, postanowienia sądów i komorników, protokoły o stanie majątkowym.

Jak zapłacić karę za brak ciągłości ubezpieczenia OC ppm?

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych na to, by zapłacić karę za brak OC ppm, UFG daje 30 dni od dnia, w którym odbierzesz wezwanie do zapłaty. Pieniądze należy przelać na numer konta, który jest wskazany w piśmie. Jeśli nie uiścisz opłaty w wyznaczonym terminie, to egzekucją należności zajmie się urząd skarbowy. Kara za brak ciągłości ubezpieczenia OC ppm przedawnia się po 3 latach od dnia kontroli, jednak nie później niż z upływem 3 lat od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym nie spełniono obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC ppm.

W wyjątkowych przypadkach okres przedawnienia może zostać przerwany. Dzieje się tak, np. jeśli osoba nieubezpieczona przyzna się do braku OC ppm lub zostanie wszczęte postępowanie sądowe w celu ustalenia, czy właściciel pojazdu posiadał ważną polisę.

TEL. +48 537276239 WhatsApp

https://taniapolisa.com
www.youtube.com/@ocacpolisa
https://www.tiktok.com/@ocacnajtaniej?lang=pl-PL
https://twitter.com/ocactaniapolisa
https://www.facebook.com/OCpolisa/
https://www.instagram.com/ocactaniapolisa/

 

tanie OC , najtańsze OC, OC co to, OC kalkulator, taniapolisa, Ubezpieczenie samochodu sprawdzenie, Porównywarka OC, LINK4 sprawdzenie polisy, Rankomat, Autocasco cennik, AC szkoda z własnej winy, Ac co to , ac co to znaczy w aucie, Autocasco czy warto, Autocasco kalkulator, Jak działa autocasco, Ile kosztuje autocasco w PZU, ubezpieczenie oc, jak sprawdzić, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, OC, kalkulator, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, najtańsze oc/ac ranking, Najtańsze OC 2023, Najtańsze OC 2024, Porównywarka OC, Porównywarka ubezpieczenia, Kalkulator OC, HDI ubezpieczenia, Sposoby na tanie OC, zniżki oc, jak sprawdzić, Zniżki OC tabela, Zniżki OC -- jak są naliczane, Po jakim czasie zniżki OC przechodzą na współwłaściciela, Zniżki na ubezpieczenie samochodu wiek, Po jakim czasie przepadają zniżki OC, PZU zniżki OC tabela, Ochrona zniżek OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, Ubezpieczenie samochodu, Porównywarka OC, Mubi ubezpieczenia, Porównywarka ubezpieczeń, HDI ubezpieczenia, Mubi PL, Sprawdź ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, PZU ubezpieczenie samochodu, Kalkulator ubezpieczenia samochodu, Ubezpieczenie samochodu OC/AC, NNW, Sprawdzenie OC pojazdu, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, Ubezpieczenie samochodu przez internet, Kalkulator OC, OC online, Jak zapłacić ubezpieczenie samochodu przez internet, tania polisa, tanie oc , kupię oc , kupię ac , najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Porównywarka OC, LINK4 moja polisa, Rankomat moje polisy, Ubezpieczenie samochodu, Sposoby na tanie OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, najtańsze oc/ac ranking #OC #ac #OCkalkulator #tanieooc #najtańszeoc #Ubezpieczeniesamochodusprawdzenie #PorównywarkaOC #sprawdzeniepolisy #Rankomat #Autocascocennik #Autocascokalkulator #Ilekosztujeautocasco #Najtańszeubezpieczenie #PorównywarkaOC #najtańszeubezpieczenieforum #Ilekosztujeubezpieczeniesamochodu #OCkalkulator #najtańszeac #NajtańszeOC2024 #NajtańszeOC2024 #PorównywarkaOC #Porównywarkaubezpieczenia #KalkulatorOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #zniżkioc  #Zniżkiac #PZUzniżkiOC #OchronazniżekOC #OCkalkulator #Autocascocennik #Autocascoczywarto #Autocascokalkulator #IlekosztujeautocascowPZU #NajtańszeubezpieczenieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #octanie #oc najtańsze #actanie #acnajtansze #taniapolisa #tanieubezpieczenie  #ubezpieczenie #mieszkanie #samochód #edukacja #dom #życie #polisa #oszczędność #ekspert #agent #nowysącz #klient #klientnajtańszeubezpieczenieocforum #PorównywarkaOC #LINK4mojapolisa #Rankomatmojepolisy #Ubezpieczeniesamochodu #SposobynatanieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #najtańszeoc/acranking

image

Dodał: Mariusz

20.01.2024
  • Tagi:

  • OC, 
  • AC, 
  • Tanie ubezpieczenia samochodowe, 
  • NNW, 
  • ubezpiecz auto