TaniaPolisa.com - najtańsze polisy OC i AC
Porady 19.01.2024

Likwidacja szkody spowodowanej przez nieubezpieczonego rolnika, nieubezpieczonego posiadacza pojazdu mechanicznego lub niezidentyfikowany pojazd mechaniczny

image

Jakie dokumenty i oświadczenia należy zabezpieczyć na miejscu zdarzenia powodującego szkodę? 


Na miejscu zdarzenia powodującego szkodę:


spisz dokładną datę i miejsce zdarzenia,

spisz numery rejestracyjne, numery VIN oraz marki i modele pojazdów biorących udział w zdarzeniu,

spisz imiona i nazwiska, adresy oraz numery telefonów (adresy e-mail) osób biorących udział w zdarzeniu (poszkodowani, sprawcy, świadkowie zdarzenia),

wezwij policję lub razem ze sprawcą sporządź oświadczenie o okolicznościach zdarzenia,

sprawdź czy sprawca posiada dokument ubezpieczenia (polisa OC, ubezpieczenie graniczne) i spisz numer polisy oraz nazwę Zakładu Ubezpieczeń wystawiającego polisę.

Zgłoszenie szkody do UFG

Szkodę spowodowaną przez nieubezpieczonego rolnika, nieubezpieczonego posiadacza pojazdu mechanicznego, podlegającego obowiązkowemu ubezpieczeniu OC lub niezidentyfikowany pojazd mechaniczny należy zgłosić za pośrednictwem dowolnego ubezpieczyciela oferującego ubezpieczenia komunikacyjne OC. W praktyce jest to każdy ubezpieczyciel będący członkiem UFG. Żaden zakład ubezpieczeń nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia takiej szkody.


Proces rozpatrywania roszczeń w toku likwidacji szkody

Zgodnie z art. 108 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych:


roszczenie do Funduszu zgłasza się przez którykolwiek zakład ubezpieczeń wykonujący działalność ubezpieczeniową,

zakład ubezpieczeń nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia szkody,

ubezpieczyciel, zgodnie z ust. 2 cytowanej ustawy, przeprowadza pełne postępowanie likwidacyjne dotyczące stanu faktycznego wypadku, zasadności roszczeń i wysokości odszkodowania oraz informuje osobę zgłaszająca roszczenia, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odszkodowania,

następnie ubezpieczyciel przesyła kompletne akta do Funduszu, a Fundusz wypłaca odszkodowanie.

Oznacza to, że w sytuacjach uzasadniających wypłatę odszkodowania przez UFG likwidator zakładu ubezpieczeń przeprowadza pełen proces likwidacji szkody w zakresie ustalenia:


właściwości UFG,

odpowiedzialności cywilnej sprawcy,

ustalenia rozmiaru szkody,

zasadności wniesionych roszczeń.

Zatem weryfikacja roszczeń i propozycja wysokości odszkodowania (świadczenia) leżą w kompetencjach likwidatora zakładu ubezpieczeń.


Po przygotowaniu akt szkody przez zakład ubezpieczeń, zgodnie z wymaganym ustawą zakresem, następuje przekazanie ich do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.


Przygotowanie decyzji leży w kompetencjach Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.


Termin na wydanie decyzji przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wynosi 30 dni, licząc od daty otrzymania akt szkody od zakładu ubezpieczeń. Jeżeli w tym terminie nie jest możliwe wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Funduszu lub wysokości świadczenia, decyzja o wypłacie lub odmowie wypłaty powinna zostać wydana w terminie 14 dni od daty wyjaśnienia powyższych okoliczności. Bezsporna część świadczenia powinna zostać wypłacona w ciągu 30 dni od momentu otrzymania akt szkody przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.


Dodatkowe informacje o procesie rozpatrywania roszczeń dla szkód likwidowanych w ciężar UFG

UFG odpowiada za szkody osobowe i majątkowe spowodowane przez nieubezpieczonych sprawców.

 

UFG nie odpowiada za szkody wyrządzone w mieniu, jeżeli poszkodowany zaspokoił roszczenie na podstawie umowy ubezpieczenia dobrowolnego (np. posiada ubezpieczenia AC dla uszkodzonego pojazdu). Fundusz wyrównuje poszkodowanemu szkodę w części niezaspokojonej przez ubezpieczenie dobrowolne (np. utracone zniżki składki za ubezpieczenie).

W związku z nowelizacją art. 106 ust. 1 Ustawy z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, jeśli poszkodowany posiada ubezpieczenie dobrowolne na uszkodzony pojazd, przysługuje mu wybór pomiędzy uzyskaniem pełnego odszkodowania od UFG w ramach odpowiedzialności cywilnej sprawcy zdarzenia, za którego odpowiedzialność ponosi UFG lub z umowy ubezpieczenia dobrowolnego - zawartego u wybranego ubezpieczyciela i na warunkach przewidzianych w ramach tego ubezpieczenia dobrowolnego.

 

UFG odpowiada za szkody osobowe i majątkowe wyrządzone w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym (w przypadku szkód majątkowych wyłącznie pod warunkiem, że w trakcie wypadku doszło do obrażeń ciała u któregokolwiek z jego uczestników, a naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwały dłużej niż 14 dni) spowodowane przez sprawców, których tożsamości nie ustalono.

 

W przypadku szkód majątkowych powstałych w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym spowodowanych przez sprawców, których tożsamości nie ustalono i jednocześnie spełniony zostaje warunek, że w trakcie wypadku doszło do obrażeń ciała u któregokolwiek z jego uczestników, a naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwały dłużej niż 14 dni wypłacane odszkodowanie jest pomniejszane o równowartość 300 EUR (kurs średni NBP na dzień ustalania odszkodowania).

 

W przypadku pojazdów zarejestrowanych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego - EOG (kraje Unii Europejskiej oraz Islandii i Lichtenstein), a także Szwajcarii, Andory i Chorwacji - nie jest wymagane dodatkowe potwierdzenie faktu zawarcia umowy ubezpieczenia OC. Przyjmuje się, że jeżeli pojazd ma tablice rejestracyjne - to jest ubezpieczony.

 

W przypadku pojazdów zarejestrowanych w krajach poza EOG, ale należących do Systemu Zielonej Karty - potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia OC jest tzw. Zielona Karta.

 

W przypadku pojazdów zarejestrowanych poza EOG i nie należących do Systemu Zielonej Karty, wymagane jest wykupienie tzw. ubezpieczenia granicznego, obowiązującego co najmniej 30 dni.

 

Jeżeli sprawca kolizji lub wypadku - cudzoziemiec - w momencie zdarzenia nie posiada ważnej polisy OC, to odszkodowanie wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, ale tylko obywatelom polskim.

 

UFG odpowiada również za wypadki spowodowane na terenie RP przez nieubezpieczony pojazd zarejestrowany za granicą, który był pozbawiony znaków rejestracyjnych, bądź znaki te nie były przy­dzielone mu przez właści­we władze. Dotyczy to pojazdów zarejestrowanych w krajach: Unii Europejskiej, Andory, Chorwacji, Islandii, Lichtenstein, Norwegii i Szwajcarii (formalnie chodzi o te państwa, których biuro narodowe jest sygnatariu­szem Jednolitego Porozumienia mię­dzy Biurami Narodowymi - Regulami­nu Wewnętrznego).

Tryb rozpatrywania reklamacji w UFG

Na podstawie zapisów Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej, informujemy, że:


reklamacje mogą być składane w formie pisemnej bądź ustnie; reklamacje telefonicznie można składać jedynie pod numerem 22 539 61 00,

termin udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację wynosi 30 dni, z zastrzeżeniem art. 7 ww. ustawy, nie dłużej jednak niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji,

odpowiedź na złożoną reklamację zostanie udzielona w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji.

UFG nie przewiduje możliwości składania reklamacji w formie elektronicznej, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

 https://taniapolisa.com

www.youtube.com/@ocacpolisa
https://www.tiktok.com/@ocacnajtaniej?lang=pl-PL
https://twitter.com/ocactaniapolisa
https://www.facebook.com/OCpolisa/
https://www.instagram.com/ocactaniapolisa/

 

tanie OC , najtańsze OC, OC co to, OC kalkulator, taniapolisa, Ubezpieczenie samochodu sprawdzenie, Porównywarka OC, LINK4 sprawdzenie polisy, Rankomat, Autocasco cennik, AC szkoda z własnej winy, Ac co to , ac co to znaczy w aucie, Autocasco czy warto, Autocasco kalkulator, Jak działa autocasco, Ile kosztuje autocasco w PZU, ubezpieczenie oc, jak sprawdzić, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, OC, kalkulator, najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, najtańsze oc/ac ranking, Najtańsze OC 2023, Najtańsze OC 2024, Porównywarka OC, Porównywarka ubezpieczenia, Kalkulator OC, HDI ubezpieczenia, Sposoby na tanie OC, zniżki oc, jak sprawdzić, Zniżki OC tabela, Zniżki OC -- jak są naliczane, Po jakim czasie zniżki OC przechodzą na współwłaściciela, Zniżki na ubezpieczenie samochodu wiek, Po jakim czasie przepadają zniżki OC, PZU zniżki OC tabela, Ochrona zniżek OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, Ubezpieczenie samochodu, Porównywarka OC, Mubi ubezpieczenia, Porównywarka ubezpieczeń, HDI ubezpieczenia, Mubi PL, Sprawdź ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, PZU ubezpieczenie samochodu, Kalkulator ubezpieczenia samochodu, Ubezpieczenie samochodu OC/AC, NNW, Sprawdzenie OC pojazdu, Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie samochodu, Najtańsze ubezpieczenie OC, Porównywarka OC, Ubezpieczenie samochodu przez internet, Kalkulator OC, OC online, Jak zapłacić ubezpieczenie samochodu przez internet, tania polisa, tanie oc , kupię oc , kupię ac , najtańsze ubezpieczenie oc? – forum, Porównywarka OC, LINK4 moja polisa, Rankomat moje polisy, Ubezpieczenie samochodu, Sposoby na tanie OC, Najtańsze ubezpieczenie OC, najtańsze oc/ac ranking #OC #ac #OCkalkulator #tanieooc #najtańszeoc #Ubezpieczeniesamochodusprawdzenie #PorównywarkaOC #sprawdzeniepolisy #Rankomat #Autocascocennik #Autocascokalkulator #Ilekosztujeautocasco #Najtańszeubezpieczenie #PorównywarkaOC #najtańszeubezpieczenieforum #Ilekosztujeubezpieczeniesamochodu #OCkalkulator #najtańszeac #NajtańszeOC2024 #NajtańszeOC2024 #PorównywarkaOC #Porównywarkaubezpieczenia #KalkulatorOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #zniżkioc  #Zniżkiac #PZUzniżkiOC #OchronazniżekOC #OCkalkulator #Autocascocennik #Autocascoczywarto #Autocascokalkulator #IlekosztujeautocascowPZU #NajtańszeubezpieczenieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #HDIubezpieczenia #SposobynatanieOC #octanie #oc najtańsze #actanie #acnajtansze #taniapolisa #tanieubezpieczenie  #ubezpieczenie #mieszkanie #samochód #edukacja #dom #życie #polisa #oszczędność #ekspert #agent #nowysącz #klient #klientnajtańszeubezpieczenieocforum #PorównywarkaOC #LINK4mojapolisa #Rankomatmojepolisy #Ubezpieczeniesamochodu #SposobynatanieOC #NajtańszeubezpieczenieOC #najtańszeoc/acranking

 
image

Dodał: Mariusz

19.01.2024
  • Tagi:

  • OC, 
  • AC, 
  • Tanie ubezpieczenia samochodowe, 
  • NNW, 
  • ubezpiecz auto